میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

نام سایت: کیژی پاگوست Kizhi Pogost
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۰
شماره‌ی ثبت: ۵۴۴
جایگاه: جزیره‌ی کیژی، دریاچه‌ی اونگا، جمهوری کارلیا، روسیه
ساخت: سده‌های ۱۷ و ۱۸
ویژگی: مجموعه‌ی تاریخی کیژی پاگوست، دربرگیرنده‌ی کلیسای تجلی عیسی (تابستانی)، دارای ۲۲ گنبد و بلندای ۳۷ متر، کلیسای شفاعت (زمستانی) دارای ۹ گنبد و بلندای ۳۲ متر و برج ناقوس دارای ۸ ضلع و بلندای ۳۰ متر، ساخته شده از چوب و بدون هیچ‌گونه میخ

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

میراث جهانی یونسکو: کیژی پاگوست

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده