میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

نام سایت: مرکز تاریخی شهرسبز Historic Centre of Shakhrisyabz
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۰۰
شماره‌ی ثبت: ۸۸۵
جایگاه: شهر سبز، استان کشک‌دریا، ازبکستان
گستره: ۲۴۰ هکتار
ساخت: سده‌های ۱۴ و ۱۵
به فرمان: تیمور گورکانی نخستین امیر گورکانی
ویژگی: دربرگیرنده‌ی برج‌های به‌جا مانده از دروازه‌ی کاخ آق‌سرا یا کاخ سفید ساخته شده در سال ۱۳۸۰، مسجد کوک گومباز با گنبدهای آبی رنگ ساخته شده در سال ۱۴۳۷، مجموعه‌ی دُر تلاوت (خانه‌ی مراقبه) ساخته شده در سال ۱۴۳۸، مجموعه‌ی حضرت امام یا دُر سعادت (مخزن قدرت) دربردارنده‌ی آرامگاه شیخ شمس‌الدین کلال و همچنین جهانگیر فرزند تیمور، آرامگاه تیمور پیدا شده در سال ‍۱۹۴۳ (هرچند گفته می‌شود آرامگاه تیمور در شهر سمرقند است)، بازار و حمام‌های چورسو ساخته شده در سده‌ی ۱۸، ساختمان موزه‌ی تاریخ و فرهنگ شهرسبز و...

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

میراث جهانی یونسکو: مرکز تاریخی شهرسبز

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده