میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

نام سایت: نیایشگاه کنفوسیوس، گورستان کنفوسیوس و اقامتگاه خانوادگی کنگ در چی‌فو Temple and Cemetery of Confucius and the Kong Family Mansion in Qufu
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۴
شماره‌ی ثبت: ۷۰۴
کشور: چین
-----
نام: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ Kong Family Mansion
(بخشی از نیایشگاه کنفوسیوس، گورستان کنفوسیوس و اقامتگاه خانوادگی کنگ در چی‌فو، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر چی‌فو، استان شاندونگ، چین
گستره: ۱۲۴۷۰ متر مربع
ساخت: ۱۰۳۸ (ساخت نخستین ساختمان)
ویژگی: جایگاه زندگی خانواده‌ی کنفوسیوس از آغاز تاکنون، بزرگ‌ترین اقامتگاه چین پس از اقامتگاه‌های خاندان مینگ و چینگ، دربرگیرنده‌ی ۱۵۲ ساختمان با ۴۸۰ اتاق و...

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

میراث جهانی یونسکو: اقامتگاه خانواده‌ی کونگ

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده