میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

نام سایت: پارک ملی گارامبا Garamba National Park
گونه: طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۰
شماره‌ی ثبت: ۱۳۶
جایگاه: استان اورینتال، جمهوری دموکراتیک کنگو
گستره: ۴۹۲۰ کیلومتر مربع
ویژگی: از کهن‌ترین پارک‌های ملی آفریقا و دربرگیرنده‌ی تالاب‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های پهناور، زیستگاه ۱۳۸ گونه پستاندار همچون فیل، زرافه، اسب آبی، گاومیش آفریقایی، کفتار و گراز بزرگ جنگلی، ، ۲۳۶ گونه پرنده همانند مرغ دبیر، ۱۰۰۰ گونه گیاه آوندی و...

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

میراث جهانی یونسکو: پارک ملی گارامبا

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده