میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

نام سایت: دژها و باروهای شاه ادوارد در گوینِز Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۶
شماره‌ی ثبت: ۳۷۴
کشور: بریتانیا (ولز)
-----
نام: دژ بیوماریس Beaumaris Castle
(بخشی از دژها و باروهای شاه ادوارد در گوینِز، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر بیوماریس، جزیره‌ی انگلسی، شهرستان گوینِز، ولز، بریتانیا
گستره: ۶ هکتار
ساخت: ۱۲۹۵ - ۱۳۳۰
به فرمان: ادوارد یکم پادشاه انگلستان
معمار: جیمز سن جورج فرانسوی
شیوه‌ی معماری: سده‌های میانی
ویژگی: دژی نظامی به بلندای ۱۱ متر، ساخته شده با سنگ آهک، ماسه‌سنگ و سنگ شیست، دربرگیرنده‌ی ۶ برج بخش درونی و ۱۲ برج بخش بیرونی و...

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

میراث جهانی یونسکو: دژ بیوماریس

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده