میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

نام سایت: دژها و باروهای شاه ادوارد در گوینِز Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۶
شماره‌ی ثبت: ۳۷۴
کشور: بریتانیا (ولز)
-----
نام: دژ هارلخ Harlech Castle
(بخشی از دژها و باروهای شاه ادوارد در گوینِز، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر هارلخ، شهرستان گوینِز، ولز، بریتانیا
گستره: ۶ هکتار
ساخت: ۱۲۸۳ - ۱۲۸۹
به فرمان: ادوارد یکم پادشاه انگلستان
معمار: جیمز سن جورج فرانسوی
شیوه‌ی معماری: سده‌های میانی
ویژگی: دژی نظامی، ساخته شده با ماسه‌سنگ، بر روی تپه‌ای به بلندای ۶۰ متر

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

میراث جهانی یونسکو: دژ هارلخ

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده