میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

نام سایت: دژها و باروهای شاه ادوارد در گوینِز Castles and Town Walls of King Edward in Gwynedd
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۶
شماره‌ی ثبت: ۳۷۴
کشور: بریتانیا (ولز)
-----
نام: دژ کرناروون Caernarfon Castle
(بخشی از دژها و باروهای شاه ادوارد در گوینِز، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر کرناروون، شهرستان گوینِز، ولز، بریتانیا
گستره: ۶ هکتار
ساخت: ۱۲۸۳ - ۱۳۳۰
به فرمان: ادوارد یکم پادشاه انگلستان
معمار: جیمز سن جورج فرانسوی
شیوه‌ی معماری: سده‌های میانی
ویژگی: دژی نظامی، دربرگیرنده‌ی ۳ دروازه، ۸ برج و...

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

میراث جهانی یونسکو: دژ کرناروون

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده