میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

نام سایت: کاخ پادشاهی سده‌ی هجدهمی کازرتا و پارک آن، آب‌گذر وانویتلی و مجموعه‌ی سن لوچیو
18th-Century Royal Palace at Caserta with the Park, the Aqueduct of Vanvitelli, and the San Leucio Complex
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۷
شماره‌ی ثبت: ۵۴۹
کشور: ایتالیا
گستره: ۸۷ هکتار
-----
نام: مجموعه‌ی سن لوچیو San Leucio Complex
(بخشی از کاخ پادشاهی سده‌ی هجدهمی کازرتا و پارک آن، آب‌گذر وانویتلی و مجموعه‌ی سن لوچیو، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: ۳/۵ کیلومتری شمال غربی شهر کازرتا، استان کازرتا، ایتالیا
ساخت: ۱۷۷۸
به فرمان: فردیناند چهارم پادشاه ناپل
ویژگی: دربرگیرنده‌ی دهکده، موزه‌ی کارخانه‌ی تولید ابریشم و... (با ساخت کارخانه‌ی تولید ابریشم به فرمان فردیناند چهارم در سال ۱۷۷۸، دهکده‌ی سن لوچیو برای زندگی کارگران کارخانه ساخته شد. این کارخانه دارای دستگاه‌های بافندگی نوین و به‌روزی بود و ابریشم تولید شده در آن بسیار باارزش بود.)
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

میراث جهانی یونسکو: مجموعه‌ی سن لوچیو

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده