میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

نام سایت: کاخ پادشاهی سده‌ی هجدهمی کازرتا و پارک آن، آب‌گذر وانویتلی و مجموعه‌ی سن لوچیو
18th-Century Royal Palace at Caserta with the Park, the Aqueduct of Vanvitelli, and the San Leucio Complex
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۷
شماره‌ی ثبت: ۵۴۹
کشور: ایتالیا
گستره: ۸۷ هکتار
-----
نام: آب‌گذر وانویتلی Aqueduct of Vanvitelli
(بخشی از کاخ پادشاهی سده‌ی هجدهمی کازرتا و پارک آن، آب‌گذر وانویتلی و مجموعه‌ی سن لوچیو، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: استان بنونتو، استان کازرتا، ایتالیا
ساخت: ۱۷۵۳ - ۱۷۶۲
به فرمان: کارلوس پنجم پادشاه ناپل (یا همان کارلوس سوم پادشاه اسپانیا)
معمار: لوئیجی وانویتلی ایتالیایی
شیوه‌ی معماری: آب‌گذرهای روم باستان
درازا: ۳۸ کیلومتر (بیشتر آن زیرزمینی)
ویژگی: فراهم کننده‌ی آب کاخ پادشاهی کازرتا و شهر سن لوچیو، از چشمه‌های کوه تابورنو در استان بنونتو، دارای سازه‌ای در شهرستان واله دی مادالونی، به درازای ۵۲۹ و بلندای ۵۵/۸ متر، در سه ردیف و ۶۷ تاق، از جنس توفا یا پوک‌سنگ، پیوند دهنده‌ی مونته لونگانو در شرق به مونته گارزانو در غرب

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

میراث جهانی یونسکو: آب‌گذر وانویتلی

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده