میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

نام سایت: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا Jesuit Block and Estancias of Cordoba
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۰۰
شماره‌ی ثبت: ۹۹۵
جایگاه: شهر کوردوبا، آرژانتین
گستره: ۳۸/۱۲ هکتار
ساخت: ۱۶۱۵ - سده‌ی ۱۸
به فرمان: مبلغان یسوعی اروپایی
ویژگی: دارای ساختمان یسوعی که خود ساختمان‌های دانشگاه، مدرسه، کتابخانه و... را در بردارد، ۵ کشتزار آلتا گراسیا، خسوس ماریا، سانتا کاتالینا، کارویا و لاکاندلاریا که خود زمین‌های کشاورزی، ساختمان‌های کلیسا، خانه‌ها و... را در خود جای داده‌اند.

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: ساختمان یسوعی و کشتزار کوردوبا

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده