ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ظ

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ظ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف ظ» را می‌خوانید.


ظالم پای دیوار خود را می‌کند.
ظالم دست کوتاه است.
ظالم همیشه خانه خراب است.
ظالم همیشه سالم.
ظاهر و باطن.
ظاهرش چون گور کافر پر حلل - باطنش قهر خدا عزوجل. (مولوی)
ظاهرت چون گور کافر پر حلل - وز درون قهر خدا عزوجل. (شیخ بهایی)
(معنی: هیبت و چهره‌ی ظالم کریه است و از درون نیز عذاب وجدان دارد. همچنین پر حلل به معنای  پر زینت و پر زیور است.)

ظرفی که پر است، کم صدا می‌باشد. (ابوالقاسم حالت)
ظلم ظالم بر سر اولاد ظالم می‌رود.
ظلمتی مانند نادانی نیست.

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده