داستان کوتاه کار درست را انجام بدهیم

داستان کوتاه کار درست را انجام بدهیم

یکی از بهترین و قابل توجه‌ترین کشتی‌های غلامرضا تختی با پتکوف سیراکف قهرمان نامدار بلغارستانی بود. هر دو به دور نهایی رسیده بودند. شگرد سیراکف فن بارانداز سریع بسیار فنی بود.
کشتی که شروع شد، تختی یک‌بار زیر گرفت و سیراکف را خاک کرد و پای او را در سگک خود گیر انداخت. سیراکف روی سگک مقاومت کرد و کشتی سرپا اعلام شد.
غلامرضا زیر گرفت و او را خاک کرد و باز هم پای او را در سگک خود، تحت فشار قرار داد. دقیقه‌ی سوم کشتی بود. فشار سگک موجب ناراحتی شدید پای سیراکف شد... او با دست به پایش اشاره کرد.
تختی که متوجه ناراحتی او شده بود، سیراکف را رها کرد و از جا بلند شد... فریاد اعتراض تماشاچیان بلند شد که چرا این کار را کردی؟ تختی ایستاده بود و سرش پایین. او در برابر همه‌ی این فریادها سکوت کرده بود.
سیراکف که این عمل جوانمردانه را از حریف خود دید، منتظر داور نشد و خودش دست تختی را به‌عنوان برنده بلند کرد.

 

نکته: کار درست را انجام بدهیم و به حرف مردم کار نداشته باشیم. نتیجه‌اش به‌صورت شگفت‌انگیزی به خودمان برمی‌گردد.

 

نگاره: -
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده