داستان کوتاه تویوتای قدیمی

داستان کوتاه تویوتای قدیمی

مرد ثروتمندی ماشین آخرین مدل خود را مقابل مغازه‌ی قصابی پارک کرد و نیم کیلو گوشت خرید. قبل از این‌که مرد ثروتمند مغازه را ترک کند، مرد دیگری با لباس‌های کهنه از یک تویوتای مستهلک مدل قدیمی پیاده و به مغازه‌ی قصابی داخل شد. او ۵ کیلو گوشت تکه شده، ۳ کیلو گوشت چرخ کرده و دو کیلو گوشت با استخوان درخواست کرد.
مرد ثروتمند منتظر ماند تا صاحب اتومبیل قدیمی از آن‌جا برود. سپس از قصاب پرسید: مگه شغل این مرد چیه؟
قصاب پاسخ داد: او کار نمی‌کند، اما با سه زن بیوه‌ای ازدواج کرده است که پس از مرگ شوهران‌شان، صاحب اموال و املاک آن‌ها شده‌اند.
مرد ثروتمند کمی فکر کرد و سپس ۱۰ کیلو گوشت، ۵ کیلو چربی و ۵ کیلو گوشت مخصوص کباب از قصاب خرید و به خانه‌ی خود آورد. وقتی همسرش دید که او چه با خود  آورده، پرسید که مگر قرار است میهمانی داشته باشند.
شوهر جواب داد که: نه بابا چه مهمونی، می‌خوام قبل از این‌که صاحب تویوتای قدیمی به سراغ تو‌ بیاد از ثروتم لذت ببرم.

 

از داشته‌هایتان لذت ببرید.

 

نگاره: Danu Atmojo (dribbble.com)
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده