داستان کوتاه قدرت ترجمه

داستان کوتاه قدرت ترجمه

می‌گویند برژنف سومین دبیرکل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در اولین سفر خارجی خود به یکی از کشورهای غربی در جمع دانشگاهیان و اندیشمندان سخنرانی کرد. او سخنرانی خود را در سه بخش مطرح کرد و هر بخش حدود ده دقیقه طول کشید.
در بخش اول او از ویژگی‌های نامطلوب و دیکتاتوری و خشونت تزارها گفت و تغییر و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ را امری ضروری دانست و اضافه کرد که انقلابیون همه بدی‌های سابق را ندارند و واجد همه خوبی‌های لازم هستند! در پایان این بخش مترجم، سخنان او را فقط با دو کلمه ترجمه کرد و حضار برای مترجم به مدت طولانی دست زدند!
در بخش دوم او از وضعیت داخلی کشور بعد از انقلاب اکتبر و آزادی‌ها و رعایت حقوق بشر و بهبود وضع اقتصادی و رضایت عمومی مردم از حکومت صحبت کرد. این‌بار هم مترجم با دو کلمه حرف‌های او را ترجمه کرد و باز هم حضار برای مترجم کف زدند!
در بخش سوم او درباره‌ی سیاست خارجی صحبت کرد و گفت ما از کارگران و مظلومان جهان حمایت می‌کنیم و به کشورهای ضعیف بدون هیچ چشمداشتی برای ایجاد دمکراسی و رسیدن به مدینه‌ی فاضله و دوستی با سایر ملل و گسترش صلح در جهان همکاری می‌نماییم و تجربیات خود را در اختیار آنان قرار می‌دهیم. باز هم مترجم با دو کلمه سخنان او را ترجمه کرد. اما این‌بار حاضرین به‌صورت ایستاده و به مدت ده دقیقه مترجم را تشویق کردند!
بعد از پایان سخنرانی، آقای برژنف که از ترجمه‌ی دو کلمه‌ای سخنانش و تشویق مترجم توسط حضار به خشم آمده بود، یقه‌ی او را گرفت و گفت: فلان فلان شده، تو چرا سخنان ده دقیقه‌ای مرا با دو کلمه ترجمه می‌کردی؟ تو اصلا چی می‌گفتی که حضار برای تو این همه کف زدند؟
مترجم گفت: هیچی قربان، من بعد از پایان هر بخش از صحبت ده دقیقه‌ای شما فقط می‌گفتم: دروغ می‌گوید!

 

نگاره: Anefo (commons.wikimedia.org)
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده