داستان کوتاه تست آب غوره

داستان کوتاه تست آب غوره

مسئول تست آب‌غوره و سرکه‌های یک کارخانه‌ی سرکه‌سازی می‌میرد. مدیر کارخانه دنبال یک مسئول تست دیگر می‌گردد تا او را استخدام کند. یک فرد مست با لباس ژنده و پاره برای گرفتن شغل درخواست می‌دهد! مدیر فکر می‌کند چطور می‌شود ردش کند. تصمیم می‌گیرد تستش کند! یک گیلاس از آب‌غوره به او می‌دهند و می‌خواهند که تست کند.
مرد ژنده‌پوش آزمایش می‌کند و می‌گوید: غوره انگور قرمز، مسکات، سه ساله و در بخش شمالی تپه رشد کرده و در ظرف فلزی عمل آمده است.
مدیر کارخانه می‌گوید: درسته! گیلاس دیگری به او می‌دهد تا تست کند.
او می‌گوید: این یکی آبغوره قرمز کابرنه، هشت ساله و در بخش جنوبی تپه رشد کرده و در چلیک چوبی عمل آمده است.
مدیر که متعجب شده بود با چشمکی به منشی پیشنهادی می‌کند... منشی هم یک گیلاس ادرار می‌آورد.
فرد الکلی آن را آزمایش می‌کند و می‌گوید: بلوند، ۲۶ ساله، سه ماهه حامله است و اگر کار را به من ندهید، اسم پدر بچه را می‌گویم!!

 

نگاره: Mrsportlyskitchen.com
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده