داستان کوتاه تمام لذت دنیا

داستان کوتاه تمام لذت دنیا

در یکی از روزها شیوانا از روستایی می‌گذشت که به دو کشاورز برخورد می‌کند. هر یک از او می‌خواهند که دعایی برای‌شان داشته باشد.
شیوانا رو به کشاورز اول می‌کند و می‌گوید: تو خواستار چه هستی؟
کشاورز می‌گوید: من مال و منال می‌خواهم که فقر کمرم را خم کرده است.
شیوانا می‌گوید: برو که هستی شنواست و اگر همین خواسته را از درونت بخواهی به آن می‌رسی و نیازی به دعای چون منی نداری. و رو به دهقان دوم می‌کند که تو چه؟
او می‌گوید: من خواهان تمام لذت دنیایم!
شیوانا می‌گوید: هستی صدای تو را هم شنید.
سال‌ها می‌گذرد. روزی شیوانا با پیروانش از شهری می‌گذشت که خان آن شهر به استقبال می‌آید و می‌گوید: ای شیوانای بزرگ دعای تو کارساز بود، چرا که من امروز خان این دیارم و خدم و حشمی دارم چنین و چنان.
شیوانا گفت: هستی پیام تو را شنید که هستی شنوا و بیناست.
خان می‌گوید: اما آن یکی دهقان چه؟ او در خرابه‌ای نزدیک قبرستان مست و لایعقل به زندگی در حالت دایم الخمری گرفتار است.
شیوانا گفت: او تمام لذت‌های دنیا را می‌خواست و اکنون صاحب تمام لذت‌های بی‌ارزش این دنیاست.

 

هستی صدای ما را می‌شنود. دعاهای‌مان خیر باشد.

 

نگاره: Jonathan Bond (commons.wikimedia.org)
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده