داستان کوتاه تلافی مرد از زنش

داستان کوتاه تلافی مرد از زنش

زنی مشغول درست کردن تخم مرغ برای صبحانه بود. ناگهان شوهرش سراسیمه وارد آشپزخانه شد و داد زد: مواظب باش، مواظب باش، یه کم بیشتر کره توش بریز... وای خدای من، خیلی زیاد درست کردی... حالا برش گردون... زود باش...
باید بیشتر کره بریزی... وای خدای من از کجا باید کره‌ی بیشتر بیاریم؟؟؟ دارن می‌سوزن مواظب باش، گفتم مواظب باش! هیچ وقت موقع غذا پختن به حرف‌های من گوش نمی‌کنی... هیچ وقت!!
برشون گردون! زود باش! دیوونه شدی؟؟؟ عقلت و از دست دادی؟؟؟ یادت رفته بهشون نمک بزنی... نمک بزن... نمک...
زن به او زل زده و ناگهان گفت: خدای بزرگ چه اتفاقی برات افتاده؟! فکر می‌کنی من بلد نیستم یه تخم مرغ ساده درست کنم؟
شوهر به آرامی گفت: فقط می‌خواستم بدونی وقتی دارم رانندگی می‌کنم، چه بلایی سر من میاری!

 

نگاره: Joe Lingeman (thekitchn.com)
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده