داستان کوتاه ناصرالدین شاه و مرد ذغال‌فروش

داستان کوتاه ناصرالدین شاه و مرد ذغال‌فروش

ناصرالدین شاه در بازدید از اصفهان با کالسکه‌ی سلطنتی از میدان کهنه عبور می‌کرد که چشمش به ذغال‌فروشی افتاد. مرد ذغال‌فروش فقط یک شلوارک به پا داشت و مشغول جدا کردن ذغال از خاک ذغال‌ها بود و در نتیجه گرد ذغال با بدن عرق کرده و عریان او منظره‌ی وحشتناکی را به‌وجود آورده بود.
ناصرالدین شاه سرش را از کالسکه بیرون آورده و ذغال‌فروش را صدا کرد. ذغال‌فروش به‌دو آمد جلو و گفت: «بله قربان.»
ناصرالدین شاه با نگاهی به سر تا پای او گفت: «جهنم بوده‌ای؟»
ذغال‌فروش زرنگ گفت: «بله قربان!»
شاه از برخورد ذغال‌فروش خوشش آمده و گفت: «چه کسی را در جهنم دیدی؟»
ذغال‌فروش حاضرجواب گفت: «این‌هایی که در رکاب اعلاحضرت هستند همه را در جهنم دیدم.»
شاه به فکر فرورفته و بعد از مکث کوتاهی گفت: «مرا آن‌جا ندیدی؟»
ذغال فروش فکر کرد اگر بگوید شاه را در جهنم دیده که ممکن است دستور قتلش صادر شود، اگر هم بگوید که ندیدم که حق مطلب را ادا نکرده است. پس گفت: «اعلاحضرتا، حقیقتش این است که من تا ته جهنم نرفتم!»

 

نگاره: Nadar - Adam Cuerden (commons.wikimedia.org)
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده