داستان کوتاه بالا نرو خطرناکه

داستان کوتاه بالا نرو خطرناکه

سم، کارمند عادی یک شرکت کوچک است. روزی او به‌خاطر کارهای اضافه‌ی بسیار دیر به ایستگاه اتوبوس رسید. او که بسیار خسته بود به خودش گفت: تا اتوبوس بیاید، کمی بخوابم. بیست دقیقه بعد، اتوبوس آمد، این اتوبوس دو طبقه بود. سم وقتی دید در طبقه‌ی دوم کسی نیست بسیار خوشحال شد و گفت: آه می‌توانم دراز بکشم و کمی بخوابم.
او سوار اتوبوس شد و در حالی که به طبقه‌ی دوم می‌رفت، پیرمردی که کنار در اتوبوس نشسته بود به او گفت: بالا نرو، بسیار خطرناک است. سم ایستاد، از قیاقه‌ی جدی پیرمرد دریافت که او دروغ نمی‌گوید. نیمه‌شب بود و حتما پیرمرد چیز خطرناکی دیده بود. سم قبول کرد و در انتهای اتوبوس جایی پیدا کرد، با این‌که جایش کمی ناراحت بود اما به نظرش امنیت از هر چیزی مهم‌تر بود.
او روز بعد هم دیر به خانه برمی‌گشت و سوار همان اتوبوس شد و از این‌که پیرمرد دیشبی همان‌جا نشسته بود متعجب شد. پیرمرد با دیدن او گفت: پسرم بالا نرو، بسیار خطرناک است. سم در پایین پله‌ها به بالا نگاه کرد، بسیار مخوف به‌نظر می‌رسید. دوباره در انتهای اتوبوس جایی پیدا کرد و نشست. شب‌های بعد هم...
یک شب پسری سوار اتوبوس شد و داشت به طبقه‌ی دوم می‌رفت که پیرمرد به او گفت: پسرم بالا نرو، خطرناک است. پسر پرسید: چرا؟ پیرمرد گفت: مگر نمی‌بینی؟ طبقه‌ی دوم راننده ندارد! پسر در حالی که بلند می‌خندید به طبقه‌ی بالا رفت و به راحتی دراز کشید و خوابید.
هیچ وقت بدون دلیل و سوال کردن چیزی رو قبول نکنید، چه بسیارند کارهایی که با دانستن علت آن، از انجام دادن یا ندادن آن‌ها پشیمان می‌شوید.

 

نگاره: Blog.livedoor.jp
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده