​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

گونه‌گرایی ایدئولوژی غیرمنصفانه در جامعه‌ی ما

گونه‌گرایی ایدئولوژی غیرمنصفانه در جامعه‌ی ما

در قیاس با تبعیض نژادی و جنسی، تبعیض گونه‌ها منتسب می‌شود به ایدئولوژی‌ای که زندگی و مصلحت حیوانات را ناچیز می‌شمارد و فقط به این دلیل که آن‌ها گونه‌های متفاوتی هستند. گونه‌پرستی یا تبعیض گونه‌ها غیرقابل پذیرش است به این دلیل که انسان‌ها تنها کسانی نیستند که درد را احساس می‌کنند و بنابراین ما باید به زندگی و مصلحت دیگر موجودات که قوه‌ی احساس دارند و زمین را با ما شریک هستند احترام بگذاریم. تمام موجوداتی که قوه‌ی احساس دارند با هم برابرند قطع نظر از تفاوت بین گونه‌های مختلف.
پر واضح است که تمام موجوداتی که قوه‌ی احساس دارند در ویژگی درد کشیدن برابرند. اهمیت ندارد که نژاد، جنسیت، گونه‌ها چه ممکن است باشد، مسأله‌ی حائز اهمیت این است چیزی که ما احساس می‌کنیم و تمایل ما به درد نکشیدن، در قربانی خشونت نبودن و ادامه‌ی زندگی شاد در حد امکان برای همه ما یکی است.
تبعیضی که بر اساس گونه‌ی موجودات باشد به میزان یک تبعیض با ملاک غیرمنطقی بی‌دلیل است. تساوی (برابری) آلوده شده به مستثنی‌سازی و تبعیض بی‌دلیل و این به معنای واقعی کلمه نابرابری و غیرمنصفانه است. بنابراین همه‌ی حیوانات به این علت که قوه‌ی احساس دارند صرف نظر از گونه‌های‌شان باید در دایره‌ی ملاحظات اخلاقی قرار بگیرند. این بدان معنا نیست که با همه‌ی آن‌ها به یک روش رفتار شود بلکه واقعا مصلحت آن‌ها را به گونه‌ای در نظر بگیریم که گویی مصلحت خودمان را در نظرداریم.
آیا تکذیب کردن هوش به این خاطر که مصلحت آن‌ها پایمال شود کار درستی است؟
جامعه‌ی ما کودکان و مردم معلول ذهنی را با این که آن‌ها از توانایی هوشی پیچیده برخوردار نیستند و ضریب هوشی کم دارند تحقیر نمی‌کند و خوار نمی‌شمارند، بلکه از آن‌ها مراقبت می‌کنند و رفتار مناسب هم همین است. به‌راستی آن‌ها هم درد می‌کشند و قادر به دفاع از خود نیستند باید از آن‌ها محافظت شوند. همان طور هم قطع نظر از ضریب هوشی، حیوانات موجوداتی هستند با قوه‌ی احساس و درک که به زندگی طولانی بدون درد و خوشحالی در حد امکان تمایل دارند و باید از آن‌ها محافظت شود. در آخر تحقیقات مختلف و متفاوتی نشان داده که ما به طریق وسیعی ضریب هوشی بیشتر حیوانات را در مقایسه با آن‌چه که هست ناچیز می‌شماریم.
کردارشناسی:
حیوانات موجوداتی هستند که حقوق خود را دارند کردارشناسان بر خلاف تئوری که حیوانات را ماشین می‌دانند ما را دعوت می‌کنند به این‌که حیوانات را موجوداتی منحصر به‌فرد ببینیم که حقوق خود را دارا هستند، قوه‌ی درک و احساس دارند و قوه‌ی ترجیح دارند و تمایلات و شخصیت منحصر به خود را دارند.
ما حال می‌دانیم که آگاهی فرهنگ، نوع‌دوستی و توانایی استفاده از ابزارها در بسیاری از حیوانات وجود دارد.
گونه‌گرایی ایدئولوژی غیرمنصفانه‌ای است. جامعه‌ی ما باید عوض شود. بی‌عدالتی گذشته از بین رفته و یا خیلی کمتر شده است مانند «بردگی و بی‌ارزش شمردن زنان» که آن بی‌عدالتی‌ها هم در آگاهی جمعی چنان رخنه کرده بود که به نظر ابدی می‌آمد ولی تاریخ عکس آن را نشان داد و ما به راحتی می‌توانیم تصور کنیم روزی را که کشتارگاه‌ها به افسانه بپیوندند و نماد وحشی‌گری تلقی شوند. تعداد بیشتری از ما انسان‌ها در مقابل بی‌عدالتی با حیوانات می‌ایستیم تا آن اندازه که این مبحث به یکی از مهمترین مباحث اجتماعی عصر ما تبدیل شده است. هدف روز جهانی پایان دادن به تبعیض گونه‌ها این است که  ایدئولوژی بی‌عدالتی را که وحشی‌گری را ممکن می‌کند محکوم کنند. ما برای دنیایی تلاش می کنیم که زندگی و مصلحت تمام موجودات را مد نظر دارد و دنیا درحال حاضر در راه رسیدن به این هدف است پس بیایید همه با هم تلاش کنیم و به رسیدن به این مهم سرعت ببخشیم.
ترجمه: پرستو بدیعی
برگرفته از وبسایت پایان دادن به گونه‌گرایی
https://www.end-of-speciesism.org/en
بن‌مایه: آواز زمین (http://avazezamin.ir)

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده