بیانیه‌ی جهانی حقوق حیوانات!

بیانیه‌ی جهانی حقوق حیوانات!

بیانیه جهانی حقوق حیوانات رسما در تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ در شورای مرکزی یونسکو در شهر پاریس اعلان گردید. مفاد این بیانیه توسط اتحادیه بین‌المللی حقوق حیوانات در سال ۱۹۸۹ مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال ۱۹۹۰ به رئیس مجمع عمومی یونسکو تسلیم گردید و در همان سال منتشر شد.
متن بیانیه جهانی حقوق حیوانات
با توجه به منشاء یکسان زندگی تمامی موجودات که ریشه مشترک داشته و در مسیر سیر تکامل متنوع گشته‌اند و با توجه به این‌که تمام موجودات زنده دارای حق طبیعی هستند، هر حیوانی با سیستم عصبی، از حقوق ویژه‌ای برخوردار است. قطعا نقض قوانین و حتی بی‌خبری محض از این حقوق طبیعی، فجایع عظیمی نسبت به تخریب طبیعت انجام شده و همواره آدمیان به سمت ارتکاب انواع خشونت‌ها نسبت به حیوانات سوق داده می‌شوند. باید توجه داشت که همزیستی گونه‌ها برای انسان نشانه‌ای است تا حق زندگی کردن دیگر گونه‌های حیوانات را به رسمیت بشناسد. قطعا احترام گذاشتن انسان به حیوانات، جدا از احترام گذاشتن انسان‌ها به یکدیگر نخواهد بود. بدین وسیله اعلان می گردد که:
ماده ۱:
تمامی حیوانات دارای حقوق مساوی برای زندگی کردن تحت عنوان تعادل زیستی هستند. این حقوق مساوی، گونه‌های مختلف و خاصی را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد.
ماده ۲:
به حق زندگی تمامی حیوانات باید احترام گذاشته شود.
ماده ۳:
۱- حیوانات نباید در معرض برخوردهای بد واعمال بی‌رحمانه قرار گیرند.
۲- اگر نیاز به کشتن حیوانی باشد، این عمل باید آنی، بدون درد و بدون درک حیوان صورت گیرد.(*)
۳- با جسد یک حیوان با شایستگی باید برخورد شود.
ماده ۴:
۱- حیوانات وحشی حق زندگی و تولید مثل آزادانه در محیط طبیعی زیستگاهشان را دارند.
۲- محرومیت طولانی مدت از آزادی برای حیوانات وحشی، شکار کردن و ماهی گرفتن تجربی به عنوان سرگرمی و نیز هرگونه استفاده از حیوانات وحشی به دلایلی که حیاتی نباشد مغایر با این حق بنیادی است.
ماده ۵:
۱- هر حیوانی که به انسان وابسته است باید به شایستگی نگهداری و مراقبت گردد.
۲- حیوانات وابسته به انسان تحت هیچ شرایطی نباید بطور غیر منصفانه‌ای ترک و یا کشته شوند.
۳- هر گونه ازدیاد نسل و استفاده از حیوانات باید طبق احترام به ساختار ویژه فیزیولوژی و رفتاری آن گونه باشد.(*)
۴- در نمایشگاه‌ها، نمایش‌ها و فیلم‌هایی که حیوانات در آن شرکت دارند، باید منزلت آنها محترم شمرده شود و عاری از هر خشونتی باشد.(*)
ماده ۶:
۱- هر گونه آزمایش زجرآور بر روی حیوانات چه به صورت فیزیکی و چه روحی تجاوز به حقوق حیوانات محسوب می‌گردد.
۲- روش‌های جایگزین باید پیشرفته بوده و اصولی انجام گیرند.(*)
ماده ۷:
هرگونه عمل غیر ضروری که باعث مرگ حیوانی گردد یا هرگونه تصمیمی که منجر به این عمل گردد، جنایت علیه زندگی تلقی می‌گردد.
ماده ۸:
۱- هر گونه عمل مغایر با بقای گونه‌های حیوانات وحشی و یا هر گونه تصمیمی که منتهی به این امر گردد، کشتار دسته جمعی تلقی می‌گردد.
۲- کشتار حیوانات وحشی، آلوده کردن و نابودی زیستگاه‌هایشان قتل عام محسوب می‌گردد.
ماده ۹:
۱- شرایط قانونی ویژه حیوانات و حقوق آنان توسط قانون مشخص می‌شود.
۲- محافظت و حفظ امنیت حیوانات بر عهده سازمان‌های دولتی است.
ماده ۱۰:
مراکز تربیتی و مدارس مکلف به آموزش مطالبی مبتنی بر احترام گذاشتن، مراعات و درک حیوانات از دوران طفولیت به شهروندان خود هستند.
برگرفته از:  http://animals-lover.mihanblog.com
بن‌مایه: وگن کایند (http://vegankind.ir)

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده