جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زبادان ماداگاسکار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زبادان ماداگاسکار

خانواده‌ی گربه‌زبادان ماداگاسکار Eupleridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان زبادها، خدنگ‌ها و فوسا را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زبادان ماداگاسکار تنها در کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا یافت می‌شوند. این جانوران بدنی دراز، پاهایی کم‌وبیش کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی کوتاه و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز دارند. خدنگ باریک‌نواری با وزن ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم و درازای ۲۵ تا ۳۵ سانتی‌متر و فوسا با وزن ۵/۵ تا ۸/۶ کیلوگرم و درازای ۷۰ تا ۸۰ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زبادان ماداگاسکار به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۵ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی گربه‌زبادیان ماداگاسکار Euplerinae
سرده‌ی نهان‌سُرین‌ها Cryptoprocta

 

فوسا

نام: فوسا Fossa
نام علمی: Cryptoprocta ferox
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سراسر جنگل‌ها به‌ویژه جنگل‌های برگریز خشک غرب، جنگل‌های بارانی شرق و جنگل‌های خاردار جنوب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۶/۲ تا ۸/۶ کیلوگرم برای نرها و ۵/۵ تا ۶/۸ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۷۰ تا ۸۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶۵ تا ۷۰ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۳۷ سانتی‌متر

نگاره: Matej Dolinay
(آشنایی بیشتر با فوسا)

 

سرده‌ی زبادهای مالاگاسی Fossa

 

زَبّاد مالاگاسی

نام: زَبّاد مالاگاسی Malagasy civet
نام علمی: Fossa fossana
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت بارانی شرق و شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱/۹ کیلوگرم برای نرها و ۱/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۴۰ تا ۴۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۱ تا ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Charles Sharp
(آشنایی بیشتر با زباد مالاگاسی)

 

زیرخانواده‌ی خدنگ‌های ماداگاسکاری Galidiinae
سرده‌ی دُم‌حلقه‌ای‌ها Galidia

 

خدنگ دُم‌حلقه‌ای

نام: خدنگ دُم‌حلقه‌ای Ring-tailed mongoose
نام علمی: Galidia elegans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال، شرق و غرب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۷۰۰ تا ۹۰۰ گرم، سر و بدن به درازای ۳۲ تا ۳۸ سانتی‌متر

نگاره: Klaus Rudloff
(آشنایی بیشتر با خدنگ دُم‌حلقه‌ای)

 

سرده‌ی راسوزبادها Galidictis

 

خدنگ گراندیدیه

نام: خدنگ گراندیدیه Grandidier's mongoose
نام علمی: Galidictis grandidieri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های بیابانی جنوب غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۵۰۰ تا ۵۹۰ گرم، سر و بدن به درازای ۳۲ تا ۴۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۸ تا ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Thierrycordenos
(آشنایی بیشتر با خدنگ گراندیدیه)

 

سرده‌ی باریک‌نواری‌ها Mungotictis

 

خدنگ باریک‌نواری

نام: خدنگ باریک‌نواری Narrow-striped mongoose
نام علمی: Mungotictis decemlineata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز خشک غرب و جنوب غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم، سر و بدن به درازای ۲۵ تا ۳۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۳ تا ۲۷ سانتی‌متر

نگاره: Tomasz Doron
(آشنایی بیشتر با خدنگ باریک‌نواری)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده