جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کبوتران (بخش هشتم)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کبوتران (بخش هشتم)

خانواده‌ی کبوتران Columbidae، خانواده‌ای از راسته‌ی کبوترسانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش هشتم خانواده‌ی کبوتران می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۹۹ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی کبوترهای شاهی یا شاهنشاهی Ducula

 

کبوتر شاهی شکم‌صورتی (کبوتر دُم‌نواری)

نام: کبوتر شاهی شکم‌صورتی (کبوتر دُم‌نواری) Pink-bellied imperial pigeon
نام علمی: Ducula poliocephala
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۵۱۰ تا ۵۶۴ گرم، بدن به درازای ۴۲ سانتی‌متر
نگاره: Jose Antonio (JJ) Sta Ana

 

کبوتر شاهی شکم‌سفید

نام: کبوتر شاهی شکم‌سفید White-bellied imperial pigeon
نام علمی: Ducula forsteni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری جزیره‌های سولاوسی، بوتون، تالابو، توگیان و پلنگ وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۵۱۰ گرم، بدن به درازای ۴۲/۵ تا ۵۱/۵ سانتی‌متر
نگاره: Graham Ekins

 

کبوتر شاهی سر خاکستری

نام: کبوتر شاهی سر خاکستری Grey-headed imperial pigeon
نام علمی: Ducula radiata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری جزیره‌ی سولاوِسی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳۰۰ گرم، بدن به درازای ۳۶ تا ۳۹ سانتی‌متر
نگاره: Nigel Voaden

 

کبوتر شاهی سبز

نام: کبوتر شاهی سبز Green imperial pigeon
نام علمی: Ducula aenea
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های مانگرو، درختچه‌زارهای خشک و نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و بخش‌هایی از قاره‌مانند هند
اندازه: وزن ۳۶۵ تا ۶۴۴ گرم، بدن به درازای ۴۷ سانتی‌متر
نگاره: Ramesh T

 

کبوتر شاهی عینکی

نام: کبوتر شاهی عینکی Spectacled imperial pigeon
نام علمی: Ducula perspicillata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های مانگرو، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی  وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴۲ سانتی‌متر
نگاره: Marcel Holyoak

 

کبوتر شاهی سرام

نام: کبوتر شاهی سرام Seram imperial pigeon
نام علمی: Ducula neglecta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های مانگرو، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی جزیره‌ی سرام وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -
نگاره: Wilbur Goh

 

کبوتر شاهی برازنده

نام: کبوتر شاهی برازنده Elegant imperial pigeon
نام علمی: Ducula concinna
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی جزیره‌هایی کوچک از منطقه‌ی والاسیا وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۷۰۰ تا ۹۲۵ گرم، بدن به درازای ۴۲ تا ۴۵ سانتی‌متر
نگاره: Quartl

 

کبوتر شاهی آرام

نام: کبوتر شاهی آرام Pacific imperial pigeon
نام علمی: Ducula pacifica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای جزیره‌ای فیجی، کیریباتی، ساموآ، جزایر سلیمان، تونگا، تووالو، وانواتو، والیس و فوتونا و جزیره‌های کوچک پاپوآ گینه‌ی نو، گروه‌جزیره‌ی ساموآی آمریکا (از سرزمین‌های فرادریایی آمریکا)، جزیره‌های کوک (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا)، جزیره‌ی نیووی (از سرزمین‌های فرادریایی نیوزیلند)، جزیره‌های توکلائو (از سرزمین‌های فرادریایی نیوزیلند) و جزیره‌های والیس و فوتونا (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در اقیانوس آرام و قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۳۷۰ تا ۴۲۰ گرم، بدن به درازای ۳۶ تا ۴۱ سانتی‌متر
نگاره: Charles Davies

 

کبوتر شاهی میکرونِزیایی

نام: کبوتر شاهی میکرونِزیایی Micronesian imperial pigeon
نام علمی: Ducula oceanica
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های مانگرو و کشت‌زارهای کشورهای جزیره‌ای پالائو، نائورو و جزایر مارشال و همچنین گروه‌جزیره‌ی کارولین در اقیانوس آرام و قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۳۴۰ تا ۴۰۶ گرم، بدن به درازای ۴۶ سانتی‌متر
نگاره: Thibaud Aronson

 

کبوتر شاهی مارکیز

نام: کبوتر شاهی مارکیز Marquesan imperial pigeon
نام علمی: Ducula galeata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و کشت‌زارهای جزیره‌ی نوکو هیوا از جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در اقیانوس آرام و قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۹۰۰ گرم، بدن به درازای ۵۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵۰ تا ۵۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها
نگاره: Mike Greenfelder

 

کبوتر شاهی تاج‌سرخ

نام: کبوتر شاهی تاج‌سرخ Red-knobbed imperial pigeon
نام علمی: Ducula rubricera
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری گروه‌جزیره‌های سلیمان و بیسمارک در اقیانوس آرام و قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۶۲۸ تا ۷۲۲ گرم، بدن به درازای ۴۵ سانتی‌متر
نگاره: John C. Mittermeier

 

کبوتر شاهی اسپایس (کبوتر شاهی ادویه‌ای)

نام: کبوتر شاهی اسپایس (کبوتر شاهی ادویه‌ای) Spice imperial pigeon
نام علمی: Ducula myristicivora
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های مانگرو شرق گروه‌جزیره‌ی ملوک و جزیره‌های راجه آمپات وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۵۴۰ گرم، بدن به درازای ۴۱ تا ۴۳ سانتی‌متر
نگاره: Nigel Voaden

 

کبوتر شاهی دُم‌ارغوانی

نام: کبوتر شاهی دُم‌ارغوانی Purple-tailed imperial pigeon
نام علمی: Ducula rufigaster
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۴۱۴ تا ۵۸۲ گرم، بدن به درازای ۳۹ سانتی‌متر
نگاره: Johnson

 

کبوتر شاهی شکم‌دارچینی

نام: کبوتر شاهی شکم‌دارچینی Cinnamon-bellied imperial pigeon
نام علمی: Ducula basilica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شمال گروه‌جزیره‌ی ملوک وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴۲ سانتی‌متر
نگاره: John Hiles

 

کبوتر شاهی حنایی (کبوتر شاهی درخشان)

نام: کبوتر شاهی حنایی (کبوتر شاهی درخشان) Rufescent imperial pigeon
نام علمی: Ducula pistrinaria
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۵۹۵ تا ۶۲۳ گرم، بدن به درازای ۴۱ تا ۴۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳۷ تا ۳۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها
نگاره: Stephan Lorenz

 

کبوتر شاهی جزیره

نام: کبوتر شاهی جزیره Island imperial pigeon
نام علمی: Ducula pistrinaria
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری گروه‌جزیره‌های سلیمان و بیسمارک در اقیانوس آرام و قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۴۷۰ تا ۵۰۰ گرم، بدن به درازای ۳۹ تا ۴۵ سانتی‌متر
نگاره: Chris Conard

 

کبوتر شاهی سر صورتی

نام: کبوتر شاهی سر صورتی Pink-headed imperial pigeon
نام علمی: Ducula rosacea
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های مانگرو، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و کشت‌زارهای جزیره‌های سوندای کوچک وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳۶۰ تا ۳۹۵ گرم، بدن به درازای ۴۴ سانتی‌متر
نگاره: KC Tee

 

کبوتر شاهی کریسمس

نام: کبوتر شاهی کریسمس Christmas imperial pigeon
نام علمی: Ducula whartoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری جزیره‌ی کریسمس وابسته به کشور استرالیا در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴۵۰ تا ۷۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۵ سانتی‌متر
نگاره: Jennifer Spry

 

کبوتر شاهی خاکستری

نام: کبوتر شاهی خاکستری Grey imperial pigeon
نام علمی: Ducula pickeringii
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و کشت‌زارهای گروه‌جزیره‌ی سولو وابسته به کشور فیلیپین و گروه‌جزیره‌های میانگاس و تالائود وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر
نگاره: Lim Ying Hien

 

کبوتر شاهی واق‌واقی

نام: کبوتر شاهی واق‌واقی Barking imperial pigeon
نام علمی: Ducula latrans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور جزیره‌ای فیجی در اقیانوس آرام و قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴۰ تا ۴۴ سانتی‌متر
نگاره: JJ Harrison

 

کبوتر شاهی شکم‌شاه‌بلوطی

نام: کبوتر شاهی شکم‌شاه‌بلوطی Chestnut-bellied imperial pigeon
نام علمی: Ducula brenchleyi
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری جنوب کشور جزیره‌ای جزایر سلیمان در اقیانوس آرام و قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر
نگاره: John C. Mittermeier

 

کبوتر شاهی وانواتو

نام: کبوتر شاهی وانواتو Vanuatu imperial pigeon
نام علمی: Ducula bakeri
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور جزیره‌ای وانواتو در اقیانوس آرام و قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر
نگاره: Lars Petersson

 

کبوتر شاهی جالوت

نام: کبوتر شاهی جالوت Goliath imperial pigeon
نام علمی: Ducula goliath
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در اقیانوس آرام و قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۶۰۰ تا ۷۱۶ گرم، بدن به درازای ۵۲ سانتی‌متر
نگاره: Shailesh Pinto

 

کبوتر شاهی پینون

نام: کبوتر شاهی پینون Pinon's imperial pigeon
نام علمی: Ducula pinon
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۷۸۳ تا ۸۰۲ گرم، بدن به درازای ۴۸ سانتی‌متر
نگاره: Johnson

 

کبوتر شاهی سیاه (کبوتر شاهی بیسمارک)

نام: کبوتر شاهی سیاه (کبوتر شاهی بیسمارک) Black imperial pigeon
نام علمی: Ducula melanochroa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری گروه‌جزیره‌ی بیسمارک وابسته به پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۶۶۱ تا ۶۶۵ گرم، بدن به درازای ۳۸ تا ۴۳ سانتی‌متر
نگاره: Lars Petersson

 

کبوتر شاهی طوقی (کبوتر شاهی یقه‌دار)

نام: کبوتر شاهی طوقی (کبوتر شاهی یقه‌دار) Collared imperial pigeon
نام علمی: Ducula mullerii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های مانگرو و تالاب‌های شمال و جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو و جزیره‌های پیرامون آن در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۵۴۰ تا ۶۵۰ گرم، بدن به درازای ۴۱ سانتی‌متر
نگاره: Nejohnston.org

 

کبوتر شاهی زویی

نام: کبوتر شاهی زویی Zoe's imperial pigeon
نام علمی: Ducula zoeae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های مانگرو جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۵۷۵ تا ۵۹۲ گرم، بدن به درازای ۴۱ سانتی‌متر
نگاره: Dubi Shapiro

 

کبوتر شاهی مالابار

نام: کبوتر شاهی مالابار Malabar imperial pigeon
نام علمی: Ducula cuprea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری رشته‌کوه گهات غربی در غرب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴۳ سانتی‌متر
نگاره: Vasanthan Panchavarnam

 

کبوتر شاهی کوهی (کبوتر شاهی پشت‌عنابی)

نام: کبوتر شاهی کوهی (کبوتر شاهی پشت‌عنابی) Mountain imperial pigeon
نام علمی: Ducula badia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های مانگرو کشورهای بنگلادش، بوتان، برونئی، کامبوج، چین، هند، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، نپال، تایلند و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و بخش‌هایی از قاره‌مانند هند
اندازه: وزن ۵۸۰ تا ۶۶۵ گرم، بدن به درازای ۴۳ تا ۵۱ سانتی‌متر
نگاره: DavidA99

 

کبوتر شاهی پشت‌تیره

نام: کبوتر شاهی پشت‌تیره Dark-backed imperial pigeon
نام علمی: Ducula lacernulata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی جزیره‌های سوندای کوچک وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴۵ سانتی‌متر
نگاره: carlosbocos

 

گونه‌های خانواده‌ی کبوتران (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم) - (بخش دهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده