جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای (بخش چهارم)

خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای Blenniidae، خانواده‌ای از راسته‌ی بلنی‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۰۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی Blenniinae
سرده‌ی Aspidontus

 

بلنی نیزه‌ای

نام: بلنی نیزه‌ای Lance blenny
نام علمی: Aspidontus dussumieri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۰ متری آب‌های گرسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا، کشور جزیره‌ای پالائو تا گروه‌جزیره‌ی کارولین و کشور جزیره‌ای جزایر مارشال در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

ماهی پاک‌کننده‌ی دروغین

نام: ماهی پاک‌کننده‌ی دروغین False cleanerfish
نام علمی: Aspidontus taeniatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۵ متری آب‌های گرسیری اقیانوس آرام (در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی کوکوس و جزیره‌ی کریسمس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در شرق اقیانوس هند و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا جزیره‌های لاین و جزیره‌های مارکیز و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و سراسر جزیره‌های میکرونزی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۱/۵ سانتی‌متر

نگاره: Rick Stuart-Smith

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Blenniinae
سرده‌ی Blennius

 

بلنی پروانه‌ای

نام: بلنی پروانه‌ای Butterfly blenny
نام علمی: Blennius ocellaris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۴۰۰ متری آب‌های نیمه‌گرسیری شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای پیرامون کانال انگلیس در غرب قاره‌ی اروپا تا کشور مراکش در شمال غربی قاره‌ی آفریقا و کرانه‌های کشورهای پیرامون دریاهای مدیترانه و سیاه)
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Alessandro Falleni

 

سرده‌ی Meiacanthus

 

بلنی دُم‌چنگالی

نام: بلنی دُم‌چنگالی Forktail blenny
نام علمی: Meiacanthus atrodorsalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۰ متری آب‌های گرسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای اندونزی و فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای ساموآ در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا، گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و سراسر جزیره‌های میکرونزی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر

نگاره: Klaus Stiefel

 

بلنی بِندون

نام: بلنی بِندون Bundoon blenny
نام علمی: Meiacanthus bundoon
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۲۱ متری آب‌های گرسیری اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای جزیره‌ای فیجی و تونگا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۹/۵ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

بلنی نیش‌دار راه‌راه

نام: بلنی نیش‌دار راه‌راه Striped fang blenny
نام علمی: Meiacanthus grammistes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۰ متری آب‌های گرسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر

نگاره: Rickard Zerpe

 

بلنی کاموهارا

نام: بلنی کاموهارا Kamohara blenny
نام علمی: Meiacanthus kamoharai
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل شمال غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: KaiTheFishGuy

 

بلنی نیش‌دار خط‌دار

نام: بلنی نیش‌دار خط‌دار Lined fangblenny
نام علمی: Meiacanthus lineatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۹/۵ سانتی‌متر

نگاره: Graham Edgar

 

بلنی نیش‌دار خط‌سیاه

نام: بلنی نیش‌دار خط‌سیاه Blackline fangblenny
نام علمی: Meiacanthus nigrolineatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب عدن در شرق قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۹/۵ سانتی‌متر

نگاره: Rick Stuart-Smith

 

بلنی نیش‌دار قناری

نام: بلنی نیش‌دار قناری Canary fangblenny
نام علمی: Meiacanthus oualanensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور جزیره‌ای فیجی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

بلنی نیش‌دار مشبک

نام: بلنی نیش‌دار مشبک Reticulated fangblenny
نام علمی: Meiacanthus reticulatus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۱۵ متری آب‌های گرسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای استرالیا و پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۶/۳ سانتی‌متر

نگاره: Andrew Green

 

بلنی دیسکو

نام: بلنی دیسکو Disco blenny
نام علمی: Meiacanthus smithi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۰ متری آب‌های گرسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا و کشورهای پیرامون دریای جاوه در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۸/۵ سانتی‌متر

نگاره: Jim Greenfield

 

سرده‌ی Omobranchus

 

بلنی اویِستِر

نام: بلنی اویِستِر Oyster blenny
نام علمی: Omobranchus anolius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

سرده‌ی Petroscirtes

 

بلنی دندان‌شمشیری سرکوتاه

نام: بلنی دندان‌شمشیری سرکوتاه Short-head sabretooth blenny
نام علمی: Petroscirtes breviceps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۵ متری (بیشتر ؟ تا ۱۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر

نگاره: Florent Charpin

 

بلنی دندان‌شمشیری زرد

نام: بلنی دندان‌شمشیری زرد Yellow saberetooth blenny
نام علمی: Petroscirtes fallax
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۹/۵ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

شکم‌نیش‌دار گرگی

نام: شکم‌نیش‌دار گرگی Wolf fangbelly
نام علمی: Petroscirtes lupus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا و جزیره‌های کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر

نگاره: John Turnbull

 

بلنی گل‌دار

نام: بلنی گل‌دار Floral blenny
نام علمی: Petroscirtes mitratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۸ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های فینیکس وابسته به کشور کیریباتی و کشورهای جزیره‌ای ساموآ و تونگا و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۸/۵ سانتی‌متر

نگاره: Jean-Marie GRADOT

 

بلنی دندان‌شمشیری گونه‌گون

نام: بلنی دندان‌شمشیری گونه‌گون Variable sabretooth blenny
نام علمی: Petroscirtes variabilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای فیجی در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌ی تایوان و گروه‌جزیره‌ی یائی‌یاما وابسته به کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

سرده‌ی Plagiotremus

 

بلنی دندان‌شمشیری

نام: بلنی دندان‌شمشیری Sabertooth blenny
نام علمی: Plagiotremus azaleus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۲۳ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور مکزیک در شاخاب کالیفرنیا در غرب آمریکای شمالی تا کرانه‌های پرو و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس در آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Craigjhowe

 

بلنی اِوا

نام: بلنی اِوا Ewa blenny
نام علمی: Plagiotremus ewaensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۴ تا ۵۵ متری آب‌های گرمسیری شرق مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۲ سانتی‌متر

نگاره: Frank Bossen

 

بلنی نیش‌دار فیجی

نام: بلنی نیش‌دار فیجی Fiji fangblenny
نام علمی: Plagiotremus flavus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۷ متری آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور جزیره‌ای فیجی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

بلنی نیش‌دار دورنگ

نام: بلنی نیش‌دار دورنگ Bicolour fangblenny
نام علمی: Plagiotremus laudandus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور فیلیپین و جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا جزیره‌های گیلبرت (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا)، جزیره‌های کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و کشور جزیره‌ای ساموآ در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Russell Gilbert

 

بلنی نیش‌دار دغل‌باز

نام: بلنی نیش‌دار دغل‌باز Imposter fangblenny
نام علمی: Plagiotremus phenax
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند (در کرانه‌های برخی کشورها و جزیره‌های پیرامون اقیانوس هند)
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Rickard Zerpe

 

بلنی نیش‌دار خط‌آبی

نام: بلنی نیش‌دار خط‌آبی Bluestriped fangblenny
نام علمی: Plagiotremus rhinorhynchos
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های لاین و جزیره‌های مارکیز و گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Rickard Zerpe

 

بلنی مقلد

نام: بلنی مقلد Mimic blenny
نام علمی: Plagiotremus tapeinosoma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۵ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های لاین و جزیره‌های مارکیز و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا نیوزیلند و جزیره‌ی راپا وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر

نگاره: Jean-Marie GRADOT

 

بلنی نیش‌دار تاونزِند

نام: بلنی نیش‌دار تاونزِند Townsend's fangblenny
نام علمی: Plagiotremus townsendi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۷ تا ۵۵ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب عمان در غرب قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Aqua-Pixel

 

سرده‌ی Xiphasia

 

بلنی ماری

نام: بلنی ماری Snake blenny
نام علمی: Xiphasia setifer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۱۱۹۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور جزیره‌ای وانواتو، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵۳ سانتی‌متر

نگاره: David Burdick

 

گونه‌های خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده