جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای (بخش دوم)

خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای Blenniidae، خانواده‌ای از راسته‌ی بلنی‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۰۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Salarinae
دنباله‌ی سرده‌ی Ecsenius

 

بلنی دندان‌شانه‌ای نوارسیاه

نام: بلنی دندان‌شانه‌ای نوارسیاه Blackstriped combtooth blenny
نام علمی: Ecsenius fourmanoiri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و کشورهای جزیره‌ای فیجی و تونگا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴/۹ سانتی‌متر

نگاره: Rick Stuart-Smith

 

بلنی مقلد دریای سرخ

نام: بلنی مقلد دریای سرخ Red Sea mimic blenny
نام علمی: Ecsenius gravieri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های کشورهای پیرامون شاخاب عقبه تا شاخاب عدن در دریای سرخ در شرق قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Plongez-Pépère

 

بلنی خطی

نام: بلنی خطی Linear blenny
نام علمی: Ecsenius lineatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۸ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور یمن در جزیره‌مانند عربستان تا کشورهای ژاپن و فیلیپین در شرق قاره‌ی آسیا و استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: Jim Greenfield

 

بلنی دندان‌شانه‌ای کوئینزلند

نام: بلنی دندان‌شانه‌ای کوئینزلند Queensland combtooth blenny
نام علمی: Ecsenius mandibularis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Joe Shields

 

بلنی میداس

نام: بلنی میداس Midas blenny
نام علمی: Ecsenius midas
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۴۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شاخاب عقبه و کرانه‌های جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر

نگاره: Jo Kuyken

 

بلنی دندان‌شانه‌ای سیاه

نام: بلنی دندان‌شانه‌ای سیاه Black comb-tooth blenny
نام علمی: Ecsenius namiyei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای جزایر سلیمان در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر

نگاره: David R

 

بلنی خال‌چشمی

نام: بلنی خال‌چشمی Eye-spot blenny
نام علمی: Ecsenius ops
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۴ تا ۲۰ متری آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Jim Greenfield

 

بلنی پیکتوس

نام: بلنی پیکتوس Pictus blenny
نام علمی: Ecsenius pictus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۴۰ متری آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای اندونزی و مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و کشور جزیره‌ای جزایر سلیمان در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Divemecressi

 

بلنی شاخاب

نام: بلنی شاخاب Gulf blenny
نام علمی: Ecsenius pulcher
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های کشورهای پیرامون شاخاب فارس، شاخاب عمان، کرانه‌های کشور عمان و شاخاب کوچ در ایالت گجرات کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر

نگاره: Sicarius

 

بلنی دندان‌شانه‌ای شرودِر

نام: بلنی دندان‌شانه‌ای شرودِر Schroeder's combtooth-blenny
نام علمی: Ecsenius schroederi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۱۲ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: Rick Stuart-Smith

 

بلنی شِرلی

نام: بلنی شِرلی Shirley's blenny
نام علمی: Ecsenius shirleyae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۱۲ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ سانتی‌متر

نگاره: Jim Greenfield

 

بلنی آب‌سنگ سد بزرگ

نام: بلنی آب‌سنگ سد بزرگ Great Barrier Reef blenny
نام علمی: Ecsenius stictus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵/۸ سانتی‌متر

نگاره: Andrew Green

 

بلنی دم‌خال‌دار

نام: بلنی دم‌خال‌دار Tail-spot blenny
نام علمی: Ecsenius stigmatura
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای اندونزی و فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Shadowshador

 

بلنی دندان‌شانه‌ای دِراوان

نام: بلنی دندان‌شانه‌ای دِراوان Derawan combtooth-blenny
نام علمی: Ecsenius tricolor
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۰ متری آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور فیلیپین و جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Carol D Cox

 

بلنی سه‌خط

نام: بلنی سه‌خط Three-lined blenny
نام علمی: Ecsenius trilineatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۱۰ متری آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی ملوک کشور اندونزی و جزیره‌ی گینه‌ی نو تا کشور جزیره‌ای جزایر سلیمان در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Jim Greenfield

 

بلنی یائی‌یاما

نام: بلنی یائی‌یاما Yaeyama blenny
نام علمی: Ecsenius yaeyamaensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای وانواتو در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌ی تایوان و گروه‌جزیره‌ی یائی‌یاما وابسته به کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای پالائو و استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Jim Greenfield

 

سرده‌ی Exallias

 

بلنی پلنگی

نام: بلنی پلنگی Leopard blenny
نام علمی: Exallias brevis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۲۰ متری (بیشتر ۳ تا ۸ متری) آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌های مارکیز و گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیو و گروه‌جزیره‌ی بونین وابسته به کشور ژاپن تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌ی راپا وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: George Beccaloni

 

سرده‌ی Hypleurochilus

 

بلنی نواردار

نام: بلنی نواردار Barred blenny
نام علمی: Hypleurochilus bermudensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت فلوریدای کشور آمریکا، کشور جزیره‌ای باهاما و گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای مرکزی)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Pauline Walsh Jacobson

 

بلنی دُم‌گورخری

نام: بلنی دُم‌گورخری Zebratail blenny
نام علمی: Hypleurochilus caudovittatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس اطلس (در کرانه‌های شرقی کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۵/۹ سانتی‌متر

نگاره: Kevin Bryant

 

سرده‌ی Hypsoblennius

 

بلنی شاخاب

نام: بلنی شاخاب Bay blenny
نام علمی: Hypsoblennius gentilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۵ متری (بیشتر ۰ تا ۱۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Merry Passage

 

بلنی شاخ‌بلند

نام: بلنی شاخ‌بلند Longhorn blenny
نام علمی: Hypsoblennius exstochilus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای جزیره‌ای باهاما و کوبا در آمریکای مرکزی)
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Paul87

 

بلنی استخرسنگ

نام: بلنی استخرسنگ Rockpool blenny
نام علمی: Hypsoblennius gilberti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۸ متری (بیشتر ؟ تا ۵ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۱۷ سانتی‌متر

نگاره: Cricket Raspet

 

بلنی پروبال

نام: بلنی پروبال Feather blenny
نام علمی: Hypsoblennius hentz
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت نیوجرسی تا ایالت تگزاس در شرق کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Squidpastry

 

سرده‌ی Istiblennius

 

سنگ‌نورد رگه‌دار

نام: سنگ‌نورد رگه‌دار Streaky rockskipper
نام علمی: Istiblennius dussumieri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور جزیره‌ای فیجی در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا تا جزیره‌ی نورفک (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Johan Bas

 

سنگ‌نورد خیزاب‌دار

نام: سنگ‌نورد خیزاب‌دار Rippled rockskipper
نام علمی: Istiblennius edentulus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۵ متری (بیشتر ۰ تا ۱ متری) آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های لاین، جزیره‌های مارکیز و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و جزیره‌ی راپا وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

سنگ‌نورد طاووس

نام: سنگ‌نورد طاووس Peacock rockskipper
نام علمی: Istiblennius meleagris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

سرده‌ی Lipophrys

 

بلنی معمولی

نام: بلنی معمولی Common blenny
نام علمی: Lipophrys pholis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۸ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های جنوبی کشور نروژ در غرب قاره‌ی اروپا تا کشور مراکش و گروه‌جزیره‌ی مادیرا وابسته به کشور پرتغال در شمال غربی قاره‌ی آفریقا، همچنین کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی بالئاری وابسته به کشور اسپانیا در دریای مدیترانه)
اندازه: بدن به درازای ۱۷ سانتی‌متر

نگاره: Jo Kuyken

 

گونه‌های خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده