جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی روسی

نام: تاس‌ماهی روسی Russian sturgeon
نام علمی: Acipenser gueldenstaedtii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: تاس‌ماهی‌سانان
زیرراسته: تاس‌ماهی‌وارها
خانواده: تاس‌ماهیان
زیرخانواده: Acipenserinae
سرده: تاس‌ماهیان بنیادین
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی کرتاسه‌ی پسین (۱۰۰/۵ تا ۶۶ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۱۰۰ متری (بیشتر ۱۰ تا ۲۵ متری ) آب‌های معتدل دریای سیاه، دریای آزوف و دریاچه‌ی خزر
زندگانی: ۴۶ سال
سن بلوغ: نرها ۸ تا ۱۳ سالگی و ماده‌ها ۸ تا ۲۰ سالگی
زادآوری: ۵۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰۰ تخم (با ۹۰ ساعت زمان زاده شدن)
خوراک: شکار نرم‌تنان، سخت‌پوستان، ماهیان کوچک همچون گوبی، موتوماهی، خمسی و...
رنگ: سبز گراینده به خاکستری در پشت و سفیدرنگ در شکم
اندازه: وزن ۱۵ تا ۲۵ (گاه تا ۱۱۵) کیلوگرم، بدن به درازای ۱۱۰ تا ۱۴۰ (گاه تا ۲۳۵) سانتی‌متر
ویژگی: تاس‌ماهی روسی یا تاس‌ماهی دانوب Danube sturgeon، دارای بدنی باریک، کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت، ۲ ردیف در پهلوها و ۲ ردیف در شکم و...

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی روسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی روسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی روسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی روسی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی روسی

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده