فهرست خانواده‌های جانوری

فهرست خانواده‌های جانوری

فهرست همه‌ی خانواده‌های جانوری به‌کارگیری شده

در سایت فرتورچین

 

جانوران مهره‌دار - پستانداران:

راسته‌ی حشره‌خوارسانان آفریقایی Afrosoricida

راسته‌ی گوشت‌خوارسانان Carnivora

راسته‌ی فیل‌سانان Proboscidea

جانوران مهره‌دار - پرندگان:

راسته‌ی بازسانان Accipitriformes

راسته‌ی گنجشک‌سانان Passeriformes

راسته‌ی کبوترسانان Columbiformes

راسته‌ی جغدسانان Strigiformes

جانوران مهره‌دار - خزندگان:

راسته‌ی لاک‌پشت‌سانان Testudines

راسته‌ی بینی‌سرسانان Rhynchocephalia

راسته‌ی پولک‌داران Squamata

جانوران مهره‌دار - دوزیستان:

راسته‌ی بی‌دُم‌سانان Anura

راسته‌ی دُم‌دارسانان Caudata (سمندرسانان Urodela)

جانوران مهره‌دار - ماهیان:

راسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانان Scorpaeniformes

راسته‌ی سوف‌ماهی‌سانان Perciformes

راسته‌ی زهرماهی‌سانان Trachiniformes

راسته‌ی جراح‌ماهی‌سانان Acanthuriformes

راسته‌ی پیشانی‌پرورسانان Kurtiformes

راسته‌ی گیش‌ماهی‌سانان Carangiformes

راسته‌ی بچه‌اژدهاماهی‌سانان Callionymiformes

راسته‌ی مازماهی‌سانان Anabantiformes

راسته‌ی بلنی‌ماهی‌سانان Blenniiformes

راسته‌ی تتراسانان Characiformes

راسته‌ی کفشک‌ماهی‌سانان Pleuronectiformes

راسته‌ی تاس‌ماهی‌سانان Acipenseriformes

راسته‌ی منقارماهی‌سانان Beloniformes

راسته‌ی گربه‌ماهی‌سانان Siluriformes

راسته‌ی استخوان‌ماهی‌سانان Albuliformes

راسته‌ی لوله‌سانان Aulopiformes

 • زیرراسته‌ی نیشترماهی‌سانیان Alepisauroidei
  • خانواده‌ی نیشترماهیان Alepisauridae - دشنه‌دندانان Anotopteridae
 • زیرراسته‌ی سوسمارماهی‌سانیان Synodontoidei

راسته‌ی Alepocephaliformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی سربرهنگان Alepocephalidae

راسته‌ی کوسه‌سانان Lamniformes

راسته‌ی سوف‌آزادسانان Percopsiformes

راسته‌ی کمان‌باله‌سانان Amiiformes

راسته‌ی کپوردندان‌ماهی‌سانان Cyprinodontiformes

راسته‌ی چارگوش‌ماهی‌سانان Rajiformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی چارگوش‌ماهیان نرم Anacanthobatidae

راسته‌ی مارماهی‌سانان Anguilliformes

راسته‌ی لیزابه‌سرسانان Trachichthyiformes

راسته‌ی سنجاب‌ماهی‌سانان Beryciformes

راسته‌ی قلابچه‌ماهی‌سانان Lophiiformes

راسته‌ی روده‌سانان Ophidiiformes

راسته‌ی کاردماهی‌سانان Gymnotiformes

راسته‌ی چهاردندان‌سانان Tetraodontiformes

راسته‌ی سیمین‌ماهی‌سانان دریایی Argentiniformes

 • زیرراسته‌ی سیمین‌ماهی‌سانیان دریایی Argentinoidei
  • خانواده‌ی شاه‌سیمین‌ماهیان Argentinidae - سیمین‌ماهیان ژرفنا Bathylagidae

راسته‌ی نرم‌بینی‌ماهی‌سانان Ateleopodiformes

راسته‌ی گل‌آذین‌ماهی‌سانان Atheriniformes

راسته‌ی سوزن‌ماهی‌سانان Syngnathiformes

راسته‌ی کپورماهی‌سانان Cypriniformes

راسته‌ی وال‌ماهی‌سانان Cetomimiformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی ؟ Barbourisiidae

راسته‌ی وزغ‌ماهی‌سانان Batrachoidiformes

راسته‌ی کوسه‌نهنگ‌سانان Orectolobiformes

راسته‌ی روغن‌ماهی‌سانان Gadiformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی سیخ‌به‌سران Bregmacerotidae

راسته‌ی موش‌ماهی‌سانان Chimaeriformes

راسته‌ی درنده‌کوسه‌سانان (زمین‌کوسه‌سانان) Carcharhiniformes

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده