فهرست خانواده‌های جانوری

فهرست خانواده‌های جانوری

فهرست همه‌ی خانواده‌های جانوری به‌کارگیری شده

در سایت فرتورچین

 

جانوران مهره‌دار - پستانداران:

راسته‌ی حشره‌خوارسانان آفریقایی Afrosoricida

 • زیرراسته‌ی زردموش‌کورسانیان Chrysochloridea
  • خانواده‌ی زردموش‌کوران Chrysochloridae
 • زیرراسته‌ی تیغ‌پشت‌سانیان Tenrecomorpha
  • خانواده‌ی تیغ‌پشتان Tenrecidae

راسته‌ی گوشت‌خوارسانان Carnivora

راسته‌ی فیل‌سانان Proboscidea

جانوران مهره‌دار - پرندگان:

راسته‌ی بازسانان Accipitriformes

راسته‌ی گنجشک‌سانان Passeriformes

راسته‌ی کبوترسانان Columbiformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی کبوتران Columbidae

جانوران مهره‌دار - خزندگان:

راسته‌ی لاک‌پشت‌سانان Testudines

راسته‌ی بینی‌سَران Rhynchocephalia

 • زیرراسته‌ی Sphenodontia

راسته‌ی پولک‌داران Squamata

جانوران مهره‌دار - دوزیستان:

راسته‌ی بی‌دُم‌سانان Anura

 • زیرراسته‌ی باستان‌غوک‌سانیان Archaeobatrachia
  • خانواده‌ی ؟ Ascaphidae - آتش‌دلان Bombinatoridae - قورباغه‌های نگارین Alytidae - قورباغه‌های بدوی نیوزیلند Leiopelmatidae
 • زیرراسته‌ی میان‌غوک‌سانیان Mesobatrachia
  • خانواده‌ی قورباغه‌های خاشاک Megophryidae - وزغ بیل‌پای اروپایی Pelobatidae - قورباغه‌های جعفری Pelodytidae - قورباغه‌های بی‌زبان Pipidae - وزغ‌های کاوشگر Rhinophrynidae - وزغ بیل‌پای آمریکایی Scaphiopodidae
 • زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان Neobatrachia
  • خانواده‌ی قورباغه‌های جنگلی پنهان Aromobatidae - قورباغه‌های جیرجیری Arthroleptidae - وزغ‌های زین‌پوش Brachycephalidae - وزغ‌های راستین Bufonidae - ؟ Calyptocephalellidae - قورباغه‌های شیشه‌ای Centrolenidae - قورباغه‌های شاخ‌دار معمولی Ceratophryidae - خشک‌دلان Craugastoridae - قورباغه‌های زهرآگین Dendrobatidae - آزادانگشتان Eleutherodactylidae - قورباغه‌های شبح Heleophrynidae - شاخک‌غوکان Hemiphractidae - قورباغه‌های پوزه‌بیلچه‌ای Hemisotidae - قورباغه‌های درختی راستین Hylidae - ؟ Hylodidae - قورباغه‌های جگن Hyperoliidae - قورباغه‌های جنوبی Leptodactylidae - قورباغه‌های ماداگاسکاری Mantellidae - قورباغه‌های دهان‌باریک Microhylidae - قورباغه‌های زمینی استرالیایی Myobatrachidae - قورباغه‌های تندابه‌ی آفریقایی Petropedetidae - قورباغه‌های سرجعبه‌ای Pyxicephalidae - قورباغه‌های راستین Ranidae - قورباغه‌های جهشی Ranixalidae - قورباغه‌های بوته‌زار Rhacophoridae - قورباغه‌های داروین Rhinodermatidae - قورباغه‌های سیشل Sooglossidae - ؟ Strabomantidae - ؟ Alsodidae - ؟ Batrachylidae - قورباغه‌های باران Brevicipitidae - ؟ Conrauidae - ؟ Cycloramphidae - ؟ Nasikabatrachidae - قورباغه‌های چمن‌زار Ptychadenidae - قورباغه‌های گودالی Phrynobatrachus - ؟ Odontophrynidae - شب‌غوکان Nyctibatrachidae - قورباغه‌های پایکوب Micrixalidae - قورباغه‌های زبان‌چنگالی Dicroglossidae - شاخ‌غوکان Ceratobatrachidae - ؟ Telmatobiidae - قورباغه‌های برگی Phyllomedusidae - قورباغه‌های درختی استرالیایی Pelodryadidae - قورباغه‌های زمینی استرالیایی Limnodynastidae

راسته‌ی دُم‌دارسانان Caudata (سمندرسانان Urodela)

 • زیرراسته‌ی سمندرسانیان بدوی Cryptobranchoidea
  • خانواده‌ی سمندران بزرگ Cryptobranchidae - سمندران آسیایی Hynobiidae
 • زیرراسته‌ی سمندرسانیان پیشرفته Salamandroidea
  • خانواده‌ی سمندران زیرزمینی Ambystomatidae - سمندران ماری Amphiumidae - سمندران بی‌شش Plethodontidae - سفیدسمندران Proteidae - سمندران تندابه Rhyacotritonidae - سمندران راستین Salamandridae
 • زیرراسته‌ی سمندرسانیان بی‌پا Sirenoidea
  • خانواده‌ی سمندران بی‌پا Sirenidae

جانوران مهره‌دار - ماهیان:

راسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانان Scorpaeniformes

 • زیرراسته‌ی Cottoidei
  • خانواده‌ی خارچتری‌های ژرفازی Abyssocottidae - شبدیزماهیان Anoplopomatidae - لنگرماهیان جنوبگان Bathylutichthyidae - شکاردزدان Agonidae
 • زیرراسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانیان Scorpaenoidei
  • خانواده‌ی عقرب‌ماهیان Scorpaenidae - مخمل‌ماهیان Aploactinidae
 • زیرراسته‌ی Platycephaloidei
  • خانواده‌ی ماهیان سرپخ ژرف‌زی Bembridae

راسته‌ی سوف‌ماهی‌سانان Perciformes

 • زیرراسته‌ی جراح‌ماهی‌سانیان Acanthuroidei
  • خانواده‌ی جراح‌ماهیان Acanthuridae
 • زیرراسته‌ی سوف‌ماهی‌سانیان Percoidei
  • خانواده‌ی شکم‌چراغیان Acropomatidae - مرمرماهیان Aplodactylidae - آزادماهیان استرالیایی Arripidae - بانجوان Banjosidae - دهان‌لانه‌ماهیان Apogonidae - شگ‌ماهیان ژرفازی Bathyclupeidae - نقره‌ماهیان Bramidae - ماهیان تفنگچی Caesionidae - لوتی‌ماهیان درخشان Callanthiidae - گیش‌ماهیان Carangidae
 • زیرراسته‌ی حلواماهی‌سانیان Stromateoidei
  • خانواده‌ی شیشه‌ماهیان بی‌کیسه Amarsipidae - رانده‌ماهیان ژرفا Ariommatidae - شیشه‌ماهیان آسیایی Ambassidae
 • زیرراسته‌ی زهرماهی‌سانیان Trachinoidei
  • خانواده‌ی نیزه ماسه Ammodytidae
 • زیرراسته‌ی سردرشت‌سانیان Zoarcoidei
  • خانواده‌ی گرگ‌ماهیان Anarhichadidae - ماهیان ژرف‌کاو Bathymasteridae
 • زیرراسته‌ی کاذب‌نواره‌سانیان Notothenioidei
  • خانواده‌ی غارت‌ماهیان ریشو Artedidraconidae - اژدهاماهیان جنوبگان Bathydraconidae - تیغچه‌ماهیان Bovichtidae
 • زیرراسته‌ی بچه‌اژدهاماهی‌سانیان Callionymoidei
  • خانواده‌ی بچه‌اژدهاماهیان Callionymidae
 • زیرراسته‌ی Caproidei
  • خانواده‌ی سادماهیان Caproidae

راسته‌ی مازماهی‌سانان Anabantiformes

 • زیرراسته مازماهی‌سانیان Anabantoidei
  • خانواده‌ی گورامیان بالارو Anabantidae

راسته‌ی بلنی‌ماهی‌سانان Blenniiformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی بلنی‌ماهیان دندان‌شانه‌ای Blenniidae

راسته‌ی تتراسانان Characiformes

 • زیرراسته‌ی تتراسانیان Characoidei
  • خانواده‌ی سوزن‌آروارگان Acestrorhynchidae - دهان‌بالایان Anostomidae - تتراهای آفریقایی Alestidae

راسته‌ی کفشک‌ماهی‌سانان Pleuronectiformes

 • زیرراسته‌ی کفشک‌ماهی‌سانیان Pleuronectoidei
  • خانواده‌ی کفشک‌ماهیان آمریکایی Achiridae - کفشک‌ماهیان جنوبی Achiropsettidae - کفشک‌ماهیان چپ‌روی Bothidae

راسته‌ی تاس‌ماهی‌سانان Acipenseriformes

 • زیرراسته‌ی تاس‌ماهی‌سانیان Acipenseroidei
  • خانواده‌ی تاس‌ماهیان Acipenseridae

راسته‌ی منقارماهی‌سانان Beloniformes

 • زیرراسته‌ی شالیزارماهی‌سانیان Adrianichthyoidei
  • خانواده‌ی ماهی شالیزار Adrianichthyidae
 • زیرراسته‌ی Exocoetoidei
  • خانواده‌ی منقارماهیان Belonidae

راسته‌ی گربه‌ماهی‌سانان Siluriformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی گربه‌ماهیان جویبار Akysidae - گربه‌ماهیان تندابی Amblycipitidae - گربه‌ماهیان تیان Amphiliidae - گربه‌ماهیان دریایی Ariidae - گربه‌ماهیان بانجو Aspredinidae - گربه‌ماهیان بالارو Astroblepidae - گربه‌ماهیان الوار Auchenipteridae - کیسه‌ماهیان Bagridae - گربه‌ماهیان زره‌دار Callichthyidae

راسته‌ی استخوان‌ماهی‌سانان Albuliformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی استخوان‌ماهیان Albulidae

راسته‌ی لوله‌سانان Aulopiformes

 • زیرراسته‌ی Alepisauroidei
  • خانواده‌ی نیشترماهی Alepisauridae - دشنه‌دندانان Anotopteridae
 • زیرراسته‌ی Synodontoidei
  • خانواده‌ی پرچم‌بالگان Aulopidae

راسته‌ی Alepocephaliformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی ماهیان سربرهنه Alepocephalidae

راسته‌ی کوسه‌سانان Lamniformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی کوسه‌های دُم‌دراز Alopiidae

راسته‌ی سوف‌آزادسانان Percopsiformes

 • زیرراسته‌ی Aphredoderoidei
  • خانواده‌ی کورماهیان Amblyopsidae - ؟ Aphredoderidae

راسته‌ی کمان‌باله‌سانان Amiiformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی کمان‌باله‌ماهیان Amiidae

راسته‌ی کپوردندان‌ماهی‌سانان Cyprinodontiformes

 • زیرراسته‌ی کپوردندان‌ماهی‌سانیان Cyprinodontoidei
  • خانواده‌ی چهارچشمیان Anablepidae
 • زیرراسته‌ی Aplocheiloidei
  • خانواده‌ی ساده‌لبان Aplocheilidae

راسته‌ی چارگوش‌ماهی‌سانان Rajiformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی چارگوش‌ماهیان نرم Anacanthobatidae

راسته‌ی مارماهی‌سانان Anguilliformes

 • زیرراسته‌ی مارماهی‌سانیان Anguilloidei
  • خانواده‌ی مارماهیان آب شیرین Anguillidae

راسته‌ی لیزابه‌سرسانان Trachichthyiformes

 • زیرراسته‌ی لیزابه‌سرسانیان Trachichthyoidei
  • خانواده‌ی ماهیان چشم‌چراغی Anomalopidae - ماهیان دندان‌نیش Anoplogastridae

راسته‌ی سنجاب‌ماهی‌سانان Beryciformes

 • زیرراسته‌ی Berycoidei
  • خانواده‌ی سنجاب‌ماهیان ژرف‌زی Berycidae

راسته‌ی قلابچه‌ماهی‌سانان Lophiiformes

 • زیرراسته‌ی قورباغه‌ماهی‌سانیان Antennarioidei
  • خانواده‌ی قورباغه‌ماهیان Antennariidae - دست‌ماهیان Brachionichthyidae

راسته‌ی روده‌سانان Ophidiiformes

 • زیرراسته‌ی Bythitoidei
  • خانواده‌ی روده‌ماهیان کور Aphyonidae - روده‌ماهیان زنده‌زا Bythitidae
 • زیرراسته‌ی روده‌سانیان Ophidioidei
  • خانواده‌ی مرواریدماهیان Carapidae

راسته‌ی کاردماهی‌سانان Gymnotiformes

 • زیرراسته Sternopygoidei
  • خانواده‌ی کاردماهیان شبح Apteronotidae

راسته‌ی چهاردندان‌سانان Tetraodontiformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی صندوق‌ماهیان ژرفاب Aracanidae - فریباماهیان Balistidae

راسته‌ی سیمین‌ماهی‌سانان دریایی Argentiniformes

 • زیرراسته‌ی سیمین‌ماهی‌سانیان دریایی Argentinoidei
  • خانواده‌ی شاه‌سیمین‌ماهیان Argentinidae - سیمین‌ماهیان ژرفنا Bathylagidae

راسته‌ی نرم‌بینی‌ماهی‌سانان Ateleopodiformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی نرم‌بینی‌ماهیان Ateleopodidae

راسته‌ی گل‌آذین‌ماهی‌سانان Atheriniformes

 • زیرراسته‌ی گل‌آذین‌ماهی‌سانیان Atherinoidei
  • خانواده‌ی شیشه‌ماهیان Atherinidae - رنگین‌کمان‌ماهیان Melanotaeniidae
 • زیرراسته‌ی گل‌آذین‌چهره‌سانیان Atherinopsoidei
  • خانواده‌ی سیمین‌پهلوان نوگرمسیری Atherinopsidae

راسته‌ی خارماهی‌سانان Gasterosteiformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی نوک‌لوله‌ماهیان Aulorhynchidae

راسته‌ی سوزن‌ماهی‌سانان Syngnathiformes

 • زیرراسته‌ی شیپورماهی‌سانیان Aulostomoidei
  • خانواده‌ی شیپورماهیان Aulostomidae

راسته‌ی کپورماهی‌سانان Cypriniformes

 • زیرراسته‌ی Cobitoidei
  • خانواده‌ی سگ‌ماهیان جویباری Balitoridae

راسته‌ی وال‌ماهی‌سانان Cetomimiformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی ؟ Barbourisiidae

راسته‌ی وزغ‌ماهی‌سانان Batrachoidiformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی وزغ‌ماهیان Batrachoididae

راسته‌ی کوسه‌نهنگ‌سانان Orectolobiformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی کوسگان کوتاه‌دُم Brachaeluridae

راسته‌ی روغن‌ماهی‌سانان Gadiformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی سیخ‌به‌سران Bregmacerotidae

راسته‌ی موش‌ماهی‌سانان Chimaeriformes

 • زیرراسته‌ی Chimaeroidei
  • خانواده‌ی موش‌ماهیان خیش‌بینی Callorhinchidae

راسته‌ی درنده‌کوسه‌سانان Carcharhiniformes

 • زیرراسته ندارد.
  • خانواده‌ی درنده‌کوسه‌ماهیان Carcharhinidae

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده