جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش چهارم)

خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار Rhacophoridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۱۸۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های درختچه‌ای Pseudophilautus

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای هافمن

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای هافمن Hoffman's Shrub Frog
نام علمی: Pseudophilautus hoffmanni
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر کوهستانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۳ سانتی‌متر

نگاره: Kanishka Ukuwela

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای بی‌پرده

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای بی‌پرده Webless shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus hypomelas
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۲/۲ سانتی‌متر

نگاره: Sanjaya Kanishka

 

قورباغه‌ی بوته‌ای کانی

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای کانی Kani bushfrog
نام علمی: Pseudophilautus kani
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا و تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Rison Thumboor

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای پابزرگ

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای پابزرگ Bigfoot shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus macropus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و کشت‌زارهای کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ سانتی‌متر

نگاره: Kenneth Chin

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی گونتِر

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی گونتِر Gunther's bubble-nest frog
نام علمی: Pseudophilautus microtympanum
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر کوهستانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Sullivanribbit

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای مور

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای مور Moore's shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus mooreorum
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Buddhika Mawella

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای چشم‌طلایی

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای چشم‌طلایی Golden-eyed Shrub Frog
نام علمی: Pseudophilautus ocularis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Buddhika Mawella

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای زگیل‌دار

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای زگیل‌دار Papillated Shrub Frog
نام علمی: Pseudophilautus papillosus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Sanjaya Kanishka

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای خشخاش

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای خشخاش Poppy's shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus poppiae
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای معمولی

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای معمولی Common shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus popularis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای پوران آپو

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای پوران آپو Puran Appu's shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus puranappu
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Buddhika Mawella

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای ران‌مشبک

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای ران‌مشبک Reticulated-thigh Shrub Frog
نام علمی: Pseudophilautus reticulatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Buddhika Mawella

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای کندیان

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای کندیان Kandian Shrub Frog
نام علمی: Pseudophilautus rus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: D. Eranda Nipunika Mandawala

 

قورباغه‌ی چشم‌حشره‌ای سری‌لانکا

نام: قورباغه‌ی چشم‌حشره‌ای سری‌لانکا Sri Lanka bug-eyed frog
نام علمی: Pseudophilautus schmarda
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر کوهستانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲ تا ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Buddhika Mawella

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای پهن‌بینی

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای پهن‌بینی Pug-nosed Shrub Frog
نام علمی: Pseudophilautus silus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۵/۲ سانتی‌متر

نگاره: Buddhika Mawella

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای شاخ‌کوتاه سری‌لانکا

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای شاخ‌کوتاه سری‌لانکا Sri Lanka short-horned shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus singu
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۱/۷ سانتی‌متر

نگاره: Buddhika Mawella

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای گروبی

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای گروبی Grubby shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus sordidus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۴ سانتی‌متر

نگاره: Brentonvt

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای ستاره‌ای

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای ستاره‌ای Starry shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus stellatus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر کوهستانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Ravisara Jayamanna

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای چشم‌گوشه نارنجی

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای چشم‌گوشه نارنجی Orange-canthal shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus stictomerus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک جنوب غربی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای استوارت

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای استوارت Stuart's shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus stuarti
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای ریزه‌اندام سری‌لانکا

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای ریزه‌اندام سری‌لانکا Sri Lanka petite shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus tanu
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک جنوب غربی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۳ تا ۱/۴ سانتی‌متر

نگاره: Buddhika Mawella

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای سبز مات

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای سبز مات Dull-green shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus viridis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر کوهستانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Chien Lee

 

قورباغه‌ی بوته‌ای ویاناد

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای ویاناد Wayanad bush frog
نام علمی: Pseudophilautus wynaadensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا، کَرناتَکه و تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Manoj P

 

سرده‌ی Raorchestes

 

قورباغه‌ی بوته‌ای گونه‌گون

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای گونه‌گون Variable bush frog
نام علمی: Raorchestes akroparallagi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا و تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Harikrishnan S

 

قورباغه‌ی بوته‌ای آنیل

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای آنیل Anil's bush frog
نام علمی: Raorchestes anili
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، باغ‌ها و کشت‌زارهای پیرامون رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Praveen H N

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی بِدوم

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی بِدوم Beddome's bubble-nest frog
نام علمی: Raorchestes beddomii
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک و کشت‌زارهای پیرامون رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا و تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Harshith JV

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده