جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش دوم)

خانواده‌ی وزغ‌های راستین Bufonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی وزغ‌های راستین می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۲۴۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی وزغ‌های جویباری Ansonia

 

وزغ باریک خاردار

نام: وزغ باریک خاردار Spiny slender toad
نام علمی: Ansonia echinata
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بخش بینتولو در ایالت ساراواک کشور مالزی در جزیره‌ی بورنئو و در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۱ سانتی‌متر

نگاره: Lars Fehlandt

 

وزغ جویباری بورنئو شمالی

نام: وزغ جویباری بورنئو شمالی North Borneo stream toad
نام علمی: Ansonia fuliginea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک کوه کینبالو در ایالت صباح کشور مالزی در جزیره‌ی بورنئو و در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: J.P. Lawrence

 

وزغ جویباری کادامایان

نام: وزغ جویباری کادامایان Kadamaian stream toad
نام علمی: Ansonia hanitschi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی ایالت‌های ساراواک و صباح کشور مالزی و استان کالیمانتان شمالی کشور اندونزی در جزیره‌ی بورنئو و در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jono Dashper

 

وزغ جویباری اینتانون

نام: وزغ جویباری اینتانون Inthanon Stream Toad
نام علمی: Ansonia inthanon
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نیمه‌گرمسیری استان‌های چیانگ‌مای و کانتچانابوری کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Wich'yanan Limparungpatthanakij

 

وزغ تنداب‌نشین جت سوکوماران

نام: وزغ تنداب‌نشین جت سوکوماران Jeet Sukumaran's torrent-dwelling toad
نام علمی: Ansonia jeetsukumarani
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت‌های پاهانگ و کلانتان کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Vince_Adam

 

وزغ جویباری کرا

نام: وزغ جویباری کرا Kra stream toad
نام علمی: Ansonia kraensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان‌های رانونگ، چومپفون و پهانگ نگا در جنوب کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: InternationalThai National Parks

 

وزغ جویباری سامبا

نام: وزغ جویباری سامبا Sambas stream toad
نام علمی: Ansonia latidisca
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری و رودهای ایالت ساراواک کشور مالزی و استان کالیمانتان غربی کشور اندونزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jasmine Vink

 

وزغ جویباری ماتانگ

نام: وزغ جویباری ماتانگ Matang stream toad
نام علمی: Ansonia leptopus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جزیره‌ی بورنئو، جزیره‌ی سوماترای اندونزی و جزیره‌مانند مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Anton

 

وزغ جویباری انگشت‌دراز

نام: وزغ جویباری انگشت‌دراز Long-fingered stream toad
نام علمی: Ansonia longidigita
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور برونئی و ایالت‌های ساراواک و صباح کشور مالزی در شمال و غرب جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۵ تا ۶/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Dash Huang

 

وزغ جویباری مالایی

نام: وزغ جویباری مالایی Malaya stream toad
نام علمی: Ansonia malayana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری جزیره‌مانند مالایی و جزیره‌مانند مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Steven Wong

 

وزغ جویباری کوچک

نام: وزغ جویباری کوچک Tiny stream toad
نام علمی: Ansonia minuta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری ایالت‌های صباح و ساراواک کشور مالزی و استان کالیمانتان غربی کشور اندونزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

وزغ مولِر

نام: وزغ مولِر Mueller's toad
نام علمی: Ansonia muelleri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و چشمه‌های آب شیرین گروه‌جزیره‌های میندانائو و دیناگات وابسته به کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۴/۷ سانتی‌متر

نگاره: Marites B. Sanguila

 

وزغ جویباری پِنانگ

نام: وزغ جویباری پِنانگ Penang Stream Toad
نام علمی: Ansonia penangensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای سنگی جنگل‌های بارانی جزیره‌ی پِنانگ در ایلات پنانگ کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: M.A. Muin Md. Akil

 

وزغ جویباری لویدان

نام: وزغ جویباری لویدان Luidan Stream Toad
نام علمی: Ansonia platysoma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای ایالت‌های صباح و ساراواک کشور مالزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Sandra Goutte

 

وزغ جویباری کینَبالو

نام: وزغ جویباری کینَبالو Kina Balu stream toad
نام علمی: Ansonia spinulifer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت ایالت‌های صباح و ساراواک کشور مالزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nick Volpe

 

وزغ باریک پولائو تیومَن

نام: وزغ باریک پولائو تیومَن Pulau Tioman slender toad
نام علمی: Ansonia tiomanica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی جزیره‌ی تیومَن وابسته به ایالت پاهانگ کشور مالزی در جزیره‌مانند مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ingomar Kiehlmann

 

وزغ باریک ماراد سیاه

نام: وزغ باریک ماراد سیاه Murud black slender toad
نام علمی: Ansonia vidua
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی ایالت ساراواک کشور مالزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۳/۴ سانتی‌متر

نگاره: Chien Lee

 

سرده‌ی وزغ‌های رنگی‌پوش Atelopus

 

وزغ شب ستاره‌ای

نام: وزغ شب ستاره‌ای Starry night toad
نام علمی: Atelopus arsyecue
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه سیرا نوادا د سانتا مارتا در شمال کشور کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Jose Luis Perez Gonzalez

 

وزغ پاکوتاه ریو پِسکادو

نام: وزغ پاکوتاه ریو پِسکادو Rio Pescado stubfoot toad
نام علمی: Atelopus balios
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت گرمسیری جنوب غربی کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Keyko Cruz

 

وزغ رنگی‌پوش ارغوانی

نام: وزغ رنگی‌پوش ارغوانی Purple harlequin toad
نام علمی: Atelopus barbotini
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گویان فرانسه در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andreas Kalbow

 

وزغ پاکوتاه گواهیرا

نام: وزغ پاکوتاه گواهیرا Guajira stubfoot toad
نام علمی: Atelopus carrikeri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه سیرا نوادا د سانتا مارتا در شمال کشور کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۲ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

وزغ پاکوتاه داروین

نام: وزغ پاکوتاه داروین Darien stubfoot toad
نام علمی: Atelopus certus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه‌پایه‌ای و کوهستانی گرمسیری شرق کشور پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Brian Gratwicke

 

وزغ پاکوتاه ریو فایسانِس

نام: وزغ پاکوتاه ریو فایسانِس Rio Faisanes stubfoot toad
نام علمی: Atelopus coynei
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Juan Pablo Reyes

 

وزغ پاکوتاه وراگوا

نام: وزغ پاکوتاه وراگوا Veragua stubfoot toad
نام علمی: Atelopus cruciger
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک کشور ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۹ تا ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Indiana Cristo

 

وزغ پاکوتاه برازنده

نام: وزغ پاکوتاه برازنده Elegant stubfoot toad
نام علمی: Atelopus elegans
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی نمناک دشت و کوه‌پایه‌ای شمال غربی کشور اکوادور و جنوب غربی کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aaron Bloch

 

وزغ جامباتو مازان

نام: وزغ جامباتو مازان Mazan jambato frog
نام علمی: Atelopus exiguus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان آزوای در جنوب کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۹ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

وزغ پاکوتاه کایِن

نام: وزغ پاکوتاه کایِن Cayenne stubfoot toad
نام علمی: Atelopus flavescens
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال شرقی گویان فرانسه و ایالت آماپا در شمال کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aaron Bloch

 

گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده