جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی آفتاب‌پرستان (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی آفتاب‌پرستان (بخش چهارم)

خانواده‌ی آفتاب‌پرستان Chamaeleonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی آفتاب‌پرستان می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۳۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Chamaeleoninae
دنباله‌ی سرده‌ی Furcifer

 

آفتاب‌پرست پِتِر

نام: آفتاب‌پرست پِتِر Petter's chameleon
نام علمی: Furcifer petteri
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۶ تا ۱۸ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Charles J. Sharp

 

آفتاب‌پرست مایوت

نام: آفتاب‌پرست مایوت Mayotte chameleon
نام علمی: Furcifer polleni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و باغ‌های جزیره‌ی مایوت (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۰/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Antoine Baglan

 

آفتاب‌پرست کرگدنی

نام: آفتاب‌پرست کرگدنی Rhinoceros chameleon
نام علمی: Furcifer rhinoceratus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک شمال غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Sue Wright

 

آفتاب‌پرست تیمون

نام: آفتاب‌پرست تیمون Timon's chameleon
نام علمی: Furcifer timoni
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Madcham.de

 

آفتاب‌پرست خاردار

نام: آفتاب‌پرست خاردار Spiny chameleon
نام علمی: Furcifer verrucosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های غرب و جنوب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵۶ سانتی‌متر برای نرها و ۲۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Sue Roehl

 

آفتاب‌پرست سبز

نام: آفتاب‌پرست سبز Green chameleon
نام علمی: Furcifer viridis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال و غرب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۵ تا ۲۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵ تا ۱۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Hanne Christensen

 

آفتاب‌پرست وولتزکوف

نام: آفتاب‌پرست وولتزکوف Voeltzkow's chameleon
نام علمی: Furcifer voeltzkowi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۳ تا ۲۶ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵ تا ۲۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Madcham.de

 

آفتاب‌پرست کانوپی

نام: آفتاب‌پرست کانوپی Canopy chameleon
نام علمی: Furcifer willsii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مرکز و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۵ تا ۱۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Madcham.de

 

سرده‌ی Kinyongia

 

آفتاب‌پرست شاخ‌تیغه‌ای تایتا

نام: آفتاب‌پرست شاخ‌تیغه‌ای تایتا Taita blade-horned chameleon
نام علمی: Kinyongia boehmei
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های تپه‌ی تایتا در جنوب شرقی کشور کنیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Mt aus b

 

آفتاب‌پرست کارپِنتِر

نام: آفتاب‌پرست کارپِنتِر Carpenter's chameleon
نام علمی: Kinyongia carpenteri
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های غرب کشور اوگاندا و شرق جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Benjamin Bucks

 

آفتاب‌پرست دوشاخ مَچی

نام: آفتاب‌پرست دوشاخ مَچی Matschie's two-horned chameleon
نام علمی: Kinyongia matschiei
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه‌های اوسامبارای شرقی در شمال شرقی کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

آفتاب‌پرست دوشاخ غرب اوسامبارا

نام: آفتاب‌پرست دوشاخ غرب اوسامبارا West Usambara two-horned chameleon
نام علمی: Kinyongia multituberculata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه‌های اوسامبارای غربی در شمال شرقی کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۸/۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Sadik Kassam

 

آفتاب‌پرست بینی‌تیز

نام: آفتاب‌پرست بینی‌تیز Sharp-nosed chameleon
نام علمی: Kinyongia oxyrhina
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه‌های اولوگورو و اودزونگوا در شرق کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Eisentrauti

 

آفتاب‌پرست دوشاخ کلیمانجارو

نام: آفتاب‌پرست دوشاخ کلیمانجارو Kilimanjaro two-horned chameleon
نام علمی: Kinyongia tavetana
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه کلیمانجارو در جنوب کشور کنیا و شمال تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Philip Stouffer

 

آفتاب‌پرست شاخ‌نرم اوسامبارا

نام: آفتاب‌پرست شاخ‌نرم اوسامبارا Usambara soft-horned chameleon
نام علمی: Kinyongia tenuis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب شرقی کشور کنیا و شمال شرقی تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

آفتاب‌پرست دوشاخ اولوگورو

نام: آفتاب‌پرست دوشاخ اولوگورو Uluguru two-horned chameleon
نام علمی: Kinyongia uluguruensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه‌های اولوگورو در شرق کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Mike Fisher

 

آفتاب‌پرست بی‌شاخ هانانگ

نام: آفتاب‌پرست بی‌شاخ هانانگ Hanang hornless chameleon
نام علمی: Kinyongia uthmoelleri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۲/۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Eisentrauti

 

آفتاب‌پرست دوشاخ اوسامبارا

نام: آفتاب‌پرست دوشاخ اوسامبارا Usambara two-horned chameleon
نام علمی: Kinyongia vosseleri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه‌های اوسامبارای شرقی در شمال شرقی کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: James Vonesh

 

سرده‌ی Rieppeleon

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی زومبا

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی زومبا Zomba pygmy chameleon
نام علمی: Rieppeleon brachyurus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای مالاوی، موزامبیک و جنوب شرقی تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵/۴ سانتی‌متر

نگاره: Paul

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی ریش‌دار

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی ریش‌دار Bearded pygmy chameleon
نام علمی: Rieppeleon brevicaudatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه‌های اولوگورو و اوسامبارای شرقی در شرق کشور تانزانیا و جنوب شرقی کنیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی کنیا

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی کنیا Kenya pygmy chameleon
نام علمی: Rieppeleon kerstenii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای کنیا، سومالی، شرق اتیوپی و شمال شرقی تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Keultjes

 

سرده‌ی Rhampholeon

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی اِنگورو

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی اِنگورو Nguru pygmy chameleon
نام علمی: Rhampholeon acuminatus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه‌های اِنگورو در شرق کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۷ تا ۵/۷ سانتی‌متر، دُم یک سوم این اندازه

نگاره: Christopher Anderson

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی بولانژه

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی بولانژه Boulenger's pygmy chameleon
نام علمی: Rhampholeon boulengeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، رواندا، تانزانیا و اوگاندا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Matthieu Berroneau

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی کوه گورونگوسا

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی کوه گورونگوسا Mount Gorongosa pygmy chameleon
نام علمی: Rhampholeon gorongosae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور موزامبیک در جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Naskrecki

 

Rhampholeon hattinghi

نام: -
نام علمی: Rhampholeon hattinghi
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵/۶ سانتی‌متر

نگاره: Colin Tilbury

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی مارشال

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی مارشال Marshall's pygmy chameleon
نام علمی: Rhampholeon marshalli
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی شرق کشور زیمبابوه و غرب موزامبیک در جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: -

 

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی مویِر

نام: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی مویِر Moyer's pygmy chameleon
نام علمی: Rhampholeon moyeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه‌های اودزونگوا در شرق کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Martin Nielsen

 

گونه‌های خانواده‌ی آفتاب‌پرستان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده